Kommunal kollektiv pensjon

Gå til hovedinnhold

Kommunal kollektiv pensjon

Ved utgangen av 2016 var de samlede forsikringsforpliktelsene for kommunale tjenestepensjonsordninger hos Finans Norges medlemsselskaper på 492 milliarder. kroner. Dette er en økning på om lag 33 milliarder kroner fra året før. 

I kommunale ordninger var premien i 2016 på 38 mrd. kroner, en økning på 11 prosent fra 2015.

Antall kommunale kollektive ordninger er ved utgangen av 2016 på 2 688. Ordningene omfatter 480 000 hovedforsikrede. Antallet med oppsatte rettigheter i en kommunal tjenestepensjonsordning er 248 000 personer. Ved utgangen av 2016 er det 302 000 pensjoner under utbetaling.

Figuren under viser hvordan utbetalte pensjoner fra kommunale tjenestepensjonsordninger er fordelt mellom de ulike dekningstypene. 

Utbetalt kommunal kollektiv pensjon. Foto.

I kommunale ordninger vises en samlet utbetaling for alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon på omtrent 19 mrd kroner pr 31.12.2016.

Figuren under viser utviklingen for utbetalingene siste årene, beløp i 1000 kr.