Skadestatistikk

Gå til hovedinnhold

Skadestatistikk

Skadeutviklingen på de største og viktigste områdene i skadeforsikring som hus, bil, båt, reise, næringsliv, naturskade osv.

Skademelding. Foto.

Innhold

Forbrukerforsikring

Personforsikring

Næringslivsforsikring

Skader med naturårsak

 

Forbrukerforsikring

Forbrukerforsikring
  Antall meldte skader Anslått erstatning
i mill kr
Erstatningsendring
i %
  2014 2015 2016 2014 2015 2016 fra 14-16 fra 15-16
Personbil og varebil < 3,5 t 717 531 716 231 748 186 10 502,6 9 841,7 10 754,5 2 % 9 %
Hus, hjem, hytte 296 649 305 855 334 517 6 807,4 6 790,1 7 461,0 10 % 10 %
Reise 306 308 320 739 311 962 1 854,3 2 003,0 2 043,5 10 % 2 %
MC 8 788 8 655 9 365 261,3 310,8 244,7 -6 % -21 %
Fritidsbåt 10 634 10 721 10 019 477,6 470,8 454,0 -5 % -4 %
Antall meldte skader. Graf.

Personbilskader

Reduserte erstatninger etter personbilskader skyldes vesentlig færre og mindre omfattende personskader.

Båt

På fritidsbåtforsikringer varierer skadebildet fra år til år. I gode somre, som i 2014, meldes flere skader enn i dårlige. Til tross for en dårlig sommer i 2015, ble skadetallene likevel høye, noe som skyldes mange stormskader i januar og februar.

Anslått erstatning 2016. Graf.

Øker på reise

Erstatningene i de fleste forbrukerforsikringene har flatet ut det siste året, men fortsetter å øke på reise. Denne økningen skyldes økt reisevirksomhet, spesielt blant eldre, og mange sykdomstilfeller.

Mest på bil

Skader på hus, hjem og hytte fører gjerne til dyrere skader enn på reise. Årlig rammes drøyt 20 prosent av forsikrede biler av en skadehendelse. Innenfor hus, hjem og hytte inntreffer årlig skader på rundt åtte prosent av alle forsikrede privatobjekter.

Personforsikring

Personforsikring
  Antall meldte skader Anslått erstatning i mill kr Erstatningsendring i %
  2014 2015 2016 2014 2015 2016 fra 14-16 fra 15-16
Ulykke 22 664 24 133 25 480 644,0 617,2 507,4 -21 % -18 %
Yrkesskade 9 129 9 685 9 463 2 434,7 2 427,4 1 967,0 -19 % -19 %
Trygghet 4 549 5 158 4 979 1 700,2 1 969,2 1 986,8 17 % 1 %
Barn 4 802 4 554 5 258 901,0 800,2 831,7 -8 % 4 %
Kritisk sykdom 575 733 918 290,8 307,4 330,1 14 % 7 %
Behandling 200 241 241 263 247 117 698,6 802,2 889,6 27 % 11 %
Antall meldte skader og anslått erstatning personforsikring. Grafer.

De mange skadene under behandlingsforsikring domineres av fysioterapi og kiropraktikk, som ikke utløser spesielt store erstatninger.

Næringslivsforsikring

Næringslivsforsikring

 

Antall meldte skader

Anslått erstatning i mill kr

Erstatningsendring i %

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

14-16

15-16

Varebil, lastebil, buss, traktor og arbeidsmaskin

33 203

34 516

34 520

999,8

945,7

892,3

-11 %

-6 %

Næringsbygg, landbruk, løsøre

46 146

42 957

40 114

5 057,5

5 833,0

5 392,0

7 %

-8 %

Ansvar

8 890

9 026

8 825

1 175,4

1 175,9

1 026,4

-13 %

-13 %

Fiskeoppdrett

145

86

73

238,1

239,9

144,3

-39 %

-40 %

I 2015 var det flere større branner i næringsbygg enn i 2016, noe som forklarer den høye erstatningssummen.

Antall og erstatning i Næringslivsforsikring. Graf.

Skader med naturårsak

Naturskader
  Antall meldte skader Anslått erstatning i mill kr Erstatningsendring i %
Type naturskade 2014 2015 2016 2014 2015 2016 fra 14-16 fra 15-16
Storm  5 999  21 386  8 522  232,6  1 061,6  366,1 57 % -66 %
Stormflo  157  769  155  5,6  45,3  6,5 16 % -86 %
Flom  1 927  3 255  786  410,3  556,5  70,9 -83 % -87 %
Skred  293  454  794  42,9  79,8  27,7 -35 % -65 %
Annet/ukjent  8  19  7  0,2  0,6  0,2 -17 % -67 %
Sum  8 384  25 883  10 264  691,6  1 743,8  471,3 -32 % -73 %

I 2016 var det et år med relativt få naturhendelser, men i romjulen førte stormen Urd til en del skader som er anslått til 175 millioner kr. I 2015 var det særlig stormen Nina som førte til store erstatninger med rundt 600 mill kr. 

Antall naturskader 2016. Graf.

Erstatningsfordeling naturskader 2016. Graf.

Antall meldte skader og erstatning etter naturskadeloven. Graf.

Brannskader med mulig naturårsak

Det har aldri vært registrert så mange lynnedslag som i 2014. Dette skyldtes trolig uvanlig høye temperaturer.

Brannskader etter lynnedslag 2016. Graf.

Andre vanninntrengingsskader

I de senere år har vanninntrengings- og tilbakeslagsskadene økt mye og koster mer enn én milliard i året. Det vil si at slike vannskader koster mer enn flomskader under naturskadeloven. De økte erstatningsutbetalingene i 2016 skyldes for en stor del det kraftige regnværet på Østlandet i august.

Andre vanninntrengingsskader
  Antall meldte skader Anslått erstatning i mill kr Erstatningsendring i %
Kategori 2014 2015 2016 2014 2015 2016 fra 14-16 fra 15-16
Vanninntrengning utenfra 17 102 17 700 18 999 664,1 700,2 967,0 46 % 38 %
Tilbakeslag, stopp i avløp 8 496 8 126 8 306 445,8 410,4 415,0 -7 % 1 %
Totalt 25 598 25 826 27 305 1 109,9 1 110,6 1 382,0 25 % 24 %

Hva er naturskader?

 Naturskadeloven definerer naturskader etter disse kriteriene:

  • Storm, dvs. vindstyrke sterkere enn 20,8 m/sek (liten storm).
  • Skred, dvs. utrasing av stein, jord, leire, snø med mer.
  • Flom, dvs. bekker, elver, sjøer (vassdrag) som går over sine bredder.
  • Stormflo, dvs. flom som oppstår i kombinasjon mellom tidevann, lavtrykk og sterk vind.
  • Jordskjelv, dvs. bevegelser i jordskorpen.
  • Vulkanutbrudd, dvs. utflyting av vulkansk materiale.

Datagrunnlaget

Datagrunnlaget er levert fra Finans Norges medlemsselskaper, som dekker det alt vesentlige av skadeforsikringsmarkedet i Norge.

Enkelte data kan bli justert i etterkant dersom et selskap rapporterer feil eller mangler ved sine data. Tallene er avrundet.

Skadeforsikring betyr her forsikring av landbasert virksomhet for norske forsikringstakere. Maritim sektor, offshore og luftfart er unntatt. De ulike forsikringstekniske begrepene og betegnelsene blir definert nærmere i de enkelte kapitler.

Dette er en komprimert presentasjon av Finans Norges samlede statistikk i skadeforsikring.

Skader rammer de fleste

20 prosent rammes årlig av en bilskade.

10 prosent rammes årlig av en reiseskade.

8 prosent rammes årlig av en skade på hus, hjem, eller hytte.