Definisjoner

Gå til hovedinnhold

Definisjoner

Begreper som brukes i regnskapsstatistikken.

Bruttopremie

All premie som forfaller til betaling i løpet av året. Kalles ofte for forfalt premie.

f.e.r (for egen regning)

En del av erstatningsansvaret kan være reassurert. Reassuranseselskapet får derfor også en del av premieinntektene. Det som blir igjen av erstatningsansvar og premieinntekter er f.e.r. - for selskapets egen regning.

Kombinertprosent

Summen av skadeprosent og kostnadsprosent. Hvis summen overstiger 100 er basisvirksomheten generelt tapsbringende. Eventuell positiv differanse mellom 100 og kombinertprosent angir generelt prosentvis overskudd av basisvirksomheten.

Kostnadsprosent

Den prosentandelen av opptjent premie som dekker årets driftskostnader.

Opptjent premie

Den delen av forfalt premieinntekt som skal dekke skadene som er inntruffet i regnskapsåret. Det vil si den periodiserte delen av forfalt premie. Dette er inntektsbegrepet i skadeforsikring.

Påløpne erstatninger

Erstatningsansvaret for skader som har påløpt i det aktuelle regnskapsåret.

Skadeprosent

Den prosentandelen av opptjent premie som dekker årets påløpne erstatninger.