Markeds- og premiestatistikk

Gå til hovedinnhold

Markeds- og premiestatistikk

Hvem vinner og hvem taper i konkurransen skadeforsikringsselskapene imellom? Og hvordan er premieutviklingen på ulike områder?

Tegner kurver på glassplate. Foto.
Foto: Shutterstock

Innhold

Markedsandeler

Forbrukerforsikring

Personforsikring

Næringslivsforsikring

 

Markedsandeler

Bestandspremie
Premiebegrepet som brukes i denne oversikten er «bestandspremie», det vil si summen av premien for forsikringene i bestanden på betraktningstidspunktet for den avtaleperioden som da gjelder. Avtaleperioden er som regel ett år. Naturskadepremien er holdt utenfor.

Markedsandeler skadeforsikring. Graf.

 

Markedsandeler skadeforsikring - fire største og øvrige. Graf.

Sterk konkurranse

Markedet har gjennom flere år vært dominert av fire aktører. De siste årene har imidlertid flere andre aktører kommet til og noen av de mindre har vokst, slik at kategorien «øvrige» nå utgjør nærmere 30 prosent av markedet. Utover de fire største har hele 25 selskaper markedsandeler i markedet. Markedet er således preget av stor konkurranse. Noen av de større selskapene har også redusert porteføljen sin ut fra strategiske valg innenfor spesielle produktområder.

Markedsandeler skadeforsikring - små selskaper

 

Bransjefordelt premie skadeforsikring. Graf.

Figuren over viser fordelingen av premievolumet i de største bransjene i landbasert skadeforsikring. Motorkjøretøy er den største av bransjene, deretter kommer hus, hjem og hytte, som dekker private bygninger og innbo. Særlig har personforsikringer økt sin samlede andel over tid.

Forbrukerforsikring

 

  Antall forsikringer Bestandspremie i mill kr Premieendring i %
  2014 2015 2016 2014 2015 2016 14-16 15-16
Personbil og varebil < 3,5 t 2 889 337 2 941 440 3 022 486 17 081,4 17 098,3 17 239,0 0,9 % 0,8 %
Hus, hjem, hytte 3 718 417 3 797 635 3 985 256 19 668,7 11 167,9 11 444,8 7,3 % 2,5 %
Reise 3 670 323 3 949 532 4 043 135 2 999,8 3 095,8 3 154,7 5,2 % 1,9 %
MC 285 518 292 708 294 021 577,8 611,1 604,7 4,7 % -1,0 %
Fritidsbåt 322 329 322 244 326 532 788,6 781,6 778,1 -1,3 % -0,4 %

 

Bestandspremie for personbilforsikring med kaskoandel. Graf.

Trafikk betyr ansvarsforsikring. Øvrig er summen av kasko, brann, tyveri og bilberging.

Det har vært en jevn økning av premievolumet, men økningen ser ut til å flate ut, til tross for en stadig økende bilpark.

Utvikling i gjennomsnittlig bestandspremie. Graf.

Premien på typiske forbrukerforsikringer har holdt seg ganske stabil over tid når det justeres for kostnadsutviklingen (KPI). I villaforsikring har det vært en premieøkning som vesentlig skyldes en økning i boligstandarden. All fullverdiforsikret bygningsmasse blir indeksjustert årlig. I 2016 er premienivået på forbrukerforsikringer redusert.

Personforsikring

Fakta om personforsikring

Personforsikring privat (individuell avtale)
  Antall forsikrede Bestandspremie i
mill kr
Premieendring
i %
  2014 2015 2016 2014 2015 2016 fra
14-16
fra
15-16
Barn  578 056  585 792  593 413  1 268,1  1 338,1  1 414,7  12 % 6 %
Ulykke 1 515 649 1 478 256 1 437 828 778,9 764,9 780,2 0 % 2 %
Behandling  38 578  41 579  45 243  136,1  151,8  173,3 27 % 14 %
Kritisk sykdom  325 345  322 821  361 756  514,8  557,7  606,6 18 % 9 %
Andre personprodukter  71 855  73 498  79 078  69,1  81,4  234,9 N/A N/A

 

 

Personforsikring næring (kollektiv avtale)
  Antall forsikrede Bestandspremie i mill kr Premieendring i %
  2014 2015 2016 2014 2015 2016 fra 14-16 fra 15-16
Barn 6 460 5 257 5 584 5,8 5,0 5,9 2 % 20 %
Ulykke 3 487 345 3 571 116 3 630 734 362,3 342,1 311,7 -14 % -9 %
Yrkesskade 1 721 242 1 719 455 1 730 858 2 643,8 2 532,7 2 381,0 -10 % -6 %
Behandling 413 910 437 636 458 567 872,1 990,2 1 048,1 20 % 6 %
Kritisk sykdom 41 138 31 033 19 512 20,6 22,9 23,3 13 % 2 %
Andre personprodukter (inkl. trygghet*) 1 954 480 2 024 267 2 205 852 1 889,2 1 815,2 1 691,6 -10 % -7 %

 

Antall forsikrede personer. Behandling, kritisk sykdom og barn. Graf

Siden 2008 er antall forsikrede barn økt med 35 prosent. I snitt koster barneforsikring nå litt over 2 000 kroner årlig. Dekningsomfanget kan variere noe mellom selskapene, og kan variere over tid. Stadig flere bedrifter dekker sine ansatte med behandlingsforsikring. Det har vært mer enn en femdobling av antall forsikrede siden 2008, og nå er over en halv million arbeidstagere behandlingsforsikret. Forsikring mot kritisk sykdom selges stort sett privat.

Se også: Fakta om personforsikring

Næringslivsforsikring

Næringslivsforsikring
  Antall forsikringer Bestandspremie
i mill kr
Premieendring
i %
  2014 2015 2016 2014 2015 2016 fra 14-16 fra 15-16
Varebil, lastebil, buss, traktor og arbeidsmaskin 804 793 812 890 837 614 4 723,6 4 660,4 4 597,3 -3 % -1 %
Næringsbygg, landbruk, løsøre 8 006 229 8 513 337 8 864 658 7 850,2 7 771,7 7 426,2 -5 % -4 %
Ansvar 163 208 231 432 273 478 1 747,8 1 769,8 1 550,4 -11 % -12 %
Fiskeoppdrett 1 266 1 344 3 022 202,6 196,9 203,6 0 % 3 %

Tabellen viser forsikringssum i mill kr for brann/kombinert næring, og antall forsikringer for de øvrige bransjene.

Veksten i premiene innenfor næringslivsforsikring har stagnert. Antall forsikringer og forsikringssum øker fortsatt, spesielt innen ansvar.

Antall ansvarsforsikringer. Graf.

Stadig flere næringslivsaktører velger å sikre seg mot rettslige erstatningskrav som følge av virksomhetsutøvelsen. Dette er de vanligste ansvarsforsikringene.

  • Bedrifts- og produktansvarsforsikring dekker ansvar etter fysisk skade på ting eller person.
  • Formuesskadeforsikring dekker ansvar uten at det har inntruffet en fysisk skade.
  • Styreansvarsforsikring dekker styreansvar etter aksjelovens bestemmelser.
  • Ansvarsforsikring for profesjonsansvar dekker ansvar ved feilaktig utøvelse av profesjon.

Datagrunnlaget

Datagrunnlaget er levert fra Finans Norges medlemsselskaper, som dekker det alt vesentlige av skadeforsikringsmarkedet i Norge.

Enkelte data kan bli justert i etterkant dersom et selskap rapporterer feil eller mangler ved sine data. Tallene er avrundet.

Skadeforsikring betyr her forsikring av landbasert virksomhet for norske forsikringstakere. Maritim sektor, offshore og luftfart er unntatt. De ulike forsikringstekniske begrepene og betegnelsene blir definert nærmere i de enkelte kapitler.

Dette er en komprimert presentasjon av Finans Norges samlede statistikk i skadeforsikring.

Stor forsikringstetthet

Ifølge Insurance Europe brukte nordmenn i snitt 999 € på skadeforsikring i 2015. Det er godt over snittet for hele Europa, som er på 574 €.