Vannskader

Gå til hovedinnhold

Vannskader

I de senere år har erstatningene etter vanninntrengings- og stopp i avløp/tilbakeslagsskader økt mye og koster nå mer enn én milliard i året. Det vil si at slike vannskader på bygning og innbo koster mer enn flomskader under naturskadeloven.

Figuren over viser fordelingen av det samlede antall forsikringsmeldte vannskader rapportert inn til Finans Norge siden 2008. Skadene som skyldes stopp i avløp, vanninntrenging utenfra og frost kan alle sies å være værrelatert og står for om lag 40% av alle vannskader. Under presenteres vannskadene fordelt etter årganger og type.

 

Ser vi på antallet vannskader fordelt etter fylker får vi oversikten over. Oversikten viser kun forsikringsmeldte skader og er ikke justert med tanke på befolkning/antall forsikrede innenfor hvert fylke, men vi ser at skadene naturligvis oppstår oftest i de mest befolkningstette fylkene.

Figuren over viser fordelingen av det samlede erstatningsbeløp for forsikringsmeldte vannskader fordelt etter type i perioden 2008 til 2018. Også erstatningsmessig ser vi at skadene som er værrelatert står for om lag 40% av alle vannskader. Nedenfor presenteres vannskadeneerstatningene etter årganger og type. Man kan se at erstatningene etter stopp i avløp/tilbakeslag og vanninntrenging utenfra har vært økende.

 

Oversikten viser bare forsikringsmeldte skader og er ikke justert med tanke på befolkning/antall forsikrede innenfor hvert fylke.

Figuren over viser månedsfordelte erstatningsbeløp  for vannskader som skyldes vanninntrenging og stopp i avløp. Man vil kunne se enkelte topper. August 2016 var en måned med høye erstatninger, dette skyldes ekstremnedbør i østlandsområdet der samlede erstatningsbeløp kom på over 650 millioner kroner.

Nedenfor presenteres en tilsvarende oversikt over erstatninger som skyldes frost. Også her ser man naturligvis store variasjoner, og man ser at januar 2010 var en spesielt frostutsatt måned.

Mer om værrelaterte vannskader

De vannskadene som kan tenkes å ha årsak med vær og naturhendelser er skader som skyldes: 

  • Stopp i avløp. Tilbakeslag, dvs. oversvømmelse i bygningen fordi vann trenger inn gjennom avløpsnettet eller p.g.a. tett sluk, vannlås eller sanitærutstyr.
  • Annen vanninntrenging utenfra, dvs. vanninntrenging gjennom grunnmur, yttertak, yttervegger, takrenner, avløpsrør for overflatevann og drensrør.
  • Frost, dvs. frostsprengning av rør, armatur og utstyr. Rør eller utstyr sprekker, rør presses ut av annet rør, kupling o.l.