Naturskader

Gå til hovedinnhold

Naturskader

Naturskade i lovens forstand er skade på bygning/innbo som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Det er stormskadene som er de vanligste naturskadene i Norge. Om lag ¾ av alle skadene i Naturskadepoolen skyldes storm.

I Naturskadepoolen har vi registrerte skader siden 1980. Vi ser at det er store årlige variasjoner og at særlig 1992 (hvor det var en stor storm første nyttårsdag) og 2011 (med bl.a. stormene Berit og Dagmar) peker seg ut med mange skader.

Naturlig nok rammes kystfylkene oftest av stormer. Samtidig ser vi at flommene rammer innlandsfylkene. Det er her verdt å merke seg at disse tallene kun representerer forsikringsmeldte hendelser som ikke er justert i forhold til befolkningstetthet/antall forsikrede.

Diagrammet over viser fordelingen av erstatningsbeløp etter naturskader. Sammenlignet med fordelingen av antall, ser vi at flom er dyrere enn storm per snittskade. 

I grafen over ser vi at årgangene 1992  (hvor det var en stor storm første nyttårsdag) og 2011  (med bl.a. stormene Berit og Dagmar)  peker seg ut som år med store skader. 

Figuren over viser naturskadeerstatningene fylkesfordelt. Erstatningene er justert for vekst i konsumprisindeksen, men ikke for befolkningstetthet/antall forsikrede.

I figuren over viser vi en årvis oversikt over erstatningene for de største naturskadehendelsene. Ved å holde musepekeren over grafen vil man kunne se hvilken hendelse det dreier seg om. Man vil blant annet finne igjen de hittil største hendelsene; nyttårsstormen i 1992, den store flommen i 1995 og stormen Dagmar i 2011.

Hva er en naturskade?

Hvis du har en bygning-, og innboforsikring i Norge er naturskade inkludert gjennom norsk naturskadepool som en lovpålagt forsikring. Som naturskade regnes: 

  • Storm, dvs. vindstyrke sterkere enn 20,8 m/sek (liten storm).
  • Skred, dvs. utrasing av stein, jord, leire, snø med mer.
  • Flom, dvs. bekker, elver, sjøer (vassdrag) som går over sine bredder.
  • Stormflo, dvs. flom som oppstår i kombinasjon mellom tidevann, lavtrykk og sterk vind.
  • Jordskjelv, dvs. bevegelser i jordskorpen.
  • Vulkanutbrudd, dvs. utflyting av vulkansk materiale.

Alle forsikringsselskaper som selger brannforsikring er medlem av Norsk Naturskadepool og ved en naturskade dekker hvert selskap sin del av skaden i forhold til markedsandelen de har.