Hovedoversikt natur- og værskader

Gå til hovedinnhold

Hovedoversikt natur- og værskader

Siden 2008 har forsikringsselskapene utbetalt en samlet erstatning på rundt 30 milliarder kroner (KPI-justert) for skader på bygning og innbo som kan skyldes naturhendelser eller vær. Størstedelen av dette er fra vannskader i tettbebygde strøk.

Grafen over viser samlet anslått erstatning for perioden 2008 til 2018 inndelt i kategoriene værrelaterte vannskader, naturskader, brannskader etter lyn, og skogskader. Det er vanninntrenging utenfra og stopp i avløp som forårsaker de største erstatningene. Erstatninger etter naturskader som følge av flom, storm, skred eller stormflo utgjør omtrent 2/3 sammenlignet med værrelaterte vannskadeerstatninger. Det er også en betydelig mengde erstatninger som skyldes brann etter lynnedslag. Skader på skog skyldes ofte også naturfenomener og vær, men vi ser relativt beskjedne erstatningsbeløp på skogforsikring.

I diagrammet viser vi fordelingen av erstatningene som kan knyttes til naturhendelser eller vær, samlet for perioden 2008-2018. Vi ser at over 50 % av skadene er værrelaterte vann og frostskader, mens ca. 35 % relaterer seg til storm-, flom-, skred- og stormfloskader. Brannskader etter lynnedslag utgjør underkant av 10 %, mens skogskader utgjør under 1 %.

I figuren over har vi slått sammen vannskader både fra Finans Norge og Naturskadepoolen og viser utvikling i erstatningene fordelt på de ulike skadetypene som kan ha sammenheng med nedbør.

Hvorfor skiller vi på naturskader og vannskader?

Som naturskade regnes storm, stormflo, skred, flom, jordskjelv og vulkanutbrudd. Andre værrelaterte skader som ikke direkte skyldes de over, regnes ikke som en naturskade, men kan være dekket av andre vilkår fra forsikringsselskapene. Skader som skyldes vanninntrenging utenfra, stopp i avløp eller frost omfattes ikke av naturskadeordningen, men samles inn i en egen vannskadestatistikk.