Prinsipper og avgrensninger

Gå til hovedinnhold

Prinsipper og avgrensninger

Bransjeregnskapet er laget enkelt slik at det skal være lett å forstå. Det er gjennomført på et aggregert nivå. Likevel er innholdet slik at det gir et realistisk bilde av situasjonen.

Regnskapet oppdateres årlig, og baseres på allerede tilgjengelige tall. Som datakilder benyttes Finans Norge, Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank (for tidligere årganger også Finanstilsynet).

Regnskapet er begrenset til de tre mest vanlige private forsikringer; bil, bolig og reise.

Regnskapet illustrerer situasjonen når alle skadeforsikringsselskapene betraktes samlet. De enkelte selskapene vil ha resultater med avvik fra dette.

Bransjer

I illustrasjonsregnskapet er det disse tre bransjene som inngår:

 • Bil
  Regnskapet omfatter både obligatorisk trafikkforsikring (ansvar) og kasko på motorvogn. Det er begrenset til personbiler og varebiler under 3,5 tonn.
 • Bolig
  Boligforsikringer selges under betegnelsen brann-kombinert, privat. Denne kombinerte forsikringen dekker brann, innbrudd/tyveri/ran, vannskader, varer i fryser, glasskader og andre kaskoskader. I tillegg inngår bl.a. ansvar, rettshjelp, reisegods og ulykke i det kombinerte forsikringsproduktet. Regnskapet inkluderer også hytteforsikringer.
 • Reise
  En vanlig reiseforsikring dekker bl.a. tyveri/tap av reisegods, reiseulykke, reisesyke og avbestilling.

Begreper

Elementene som inngår i regnskapet er forklart nedenfor.

 • Premie
  Premien som benyttes i regnskapet er bestandspremie pr 30.06. Den er tilnærmet lik premieinntekten. Bestandspremien rapporteres kvartalsvis til Finans Norge og publiseres i en premie- og markedsstatistikk. Bestandspremie kan defineres som summen av premien for forsikringene i bestanden på betraktningstidspunktet for den avtaleperioden som da gjelder.

 • Erstatning
  I regnskapet benyttes anslått erstatning, som er et anslag for inntruffet erstatning i rapporteringsåret. I anslått erstatning inngår betalte erstatninger og erstatningsavsetninger for de skader som har skjedd i rapporteringsåret, inkludert skader som ennå ikke er meldt til selskapene. Anslått erstatning rapporteres også kvartalsvis til Finans Norge og publiseres i en egen skadestatistikk. Med unntak av personskader, som har lang oppgjørstid, endres ikke erstatningsavsetningene i denne statistikken.

 • Skadeprosent (andel skadekostnader)
  Dette angir hvor stor del av premien som betales ut som erstatninger.

 • Kostnadsprosent (andel driftskostnader)
  Forsikringsselskapenes kostnader angitt som en prosent av premieinntekten. Regnskapet baseres på hele næringens gjennomsnittlige kostnadsprosent som publiseres av Statistisk Sentralbyrå etter selskapenes regnskapsrapportering (til FORT-databasen). Siden det erfaringsmessig er noe høyere kostnader i privatmarkedet enn gjennomsnittet i alle segmenter, tilpasses den gjennomsnittlige kostnadsprosenten til privatmarkedet ved å legge til to prosentpoeng.

 • Utgifter (andel totalkostnader)
  Dette er som summen av skadeprosent og kostnadsprosent ("combined ratio” / Totalkostnadsprosent).

 • Finansinntekter
  Finansinntekter er anskueliggjort ved å beregne renter på en del av premien. Rentesatsen er fram til årgang 2015 ”gjennomsnittlig forsikringsteknisk rente” fra Finanstilsynet. Fra og med 2016 hentes renten direkte fra Norges Bank (som gjennomsnittlig rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid lik 3 år). Siden det er forskjellig meldetid og oppgjørstid i de tre bransjene, varieres delen av premien det beregnes rente av i regnskapet. Lengst oppgjørstid er det i motorvognforsikringen på grunn av personskadene. De finansinntekter som faktisk oppnås og bokføres i selskapene, vil avvike fra denne forenklede beregningen.

 • Inntekter
  Dette angis som summen av premie- og finansinntekter i prosent av premien.

 • Resultatgrad
  Differansen mellom inntekter og utgifter.

Tilbake til bransjeregnskap