Privat kollektiv pensjon - innskuddsordninger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Privat kollektiv pensjon - innskuddsordninger

Arbeidstakere hadde ved utgangen av 2017 om lag 144 milliarder kroner oppspart i innskuddsordninger hos livselskapene, i tillegg var 74 milliarder kroner tilknyttet pensjonskapitalbevis. 

Innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger er dominerende innen privat sektor. Ved utgangen av 2017 var det i livsforsikringsselskapene i underkant av 114 000 forsikringer etter innskuddspensjonsloven. I disse ordningene var det i underkant av 1,4 millioner forsikrede. Pensjonskapitalbevis utgjør i tillegg om lag 1,5 millioner avtaler. Ved utgangen av 2017 var ca. 99 prosent av de innskuddsbaserte ordningene omfattet av investeringsvalg. Figurene under viser utviklingen i antall forsikringer og forsikrede i innskuddsordninger de siste årene.

Reglene for innskuddsgrenser i innskuddspensjonsordninger åpner for å fastsette en sats fra 1G til 12 G, med maksimal ramme på 7,0 prosent. Det er samtidig gitt anledning til å innbetale en ekstrapremie på inntil 18,1 prosent for lønn mellom 7,1G og 12 G. Arbeidsgiver kan også innbetale pensjonsinnskudd fra første lønnskrone.

Ved utgangen av 2017 var 35 prosent av forsikringene tegnet på minstenivået, det vil si med innskudd på 2 % av lønn over 1G. Minsteordningene omfatter rundt 27 prosent av de forsikrede.

Om lag 2 prosent av medlemmene i innskuddsordninger er med i ordninger med maksimale sparesatser, det vil si med 7 prosent innskudd fra første krone for lønn opp til 12 G og 18,1 prosent innskudd for lønn mellom 7,1 – 12 G. 

Figurene under viser innskuddsnivåene for ansatte med innskuddspensjonsordninger ved utgangen av 2017.

Figuren under viser antall innskuddsordninger med ulike tilknyttede risikodekninger ved utgangen av 2017.

Det var ved utgangen av 2017 om lag 39 000 pensjoner under utbetaling knyttet opp mot innskuddsordninger. Det ble i 2017 utbetalt om lag 1,15 milliarder kroner til alderspensjoner fra innskuddsordninger.