Definisjoner

Gå til hovedinnhold

Definisjoner

Antall arbeidsforhold/arbeidsplasser

Arbeidsforhold brukes synonymt med jobb som kompenseres i form av lønn eller næringsinntekt for personlige næringsdrivende. Betegnelsen omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter.

Sysselsatte (register-basert)

Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet pr uke ved tidspunkt for måling (referanseuke). Sysselsatte er summen av lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. I tillegg regnes følgende personer som sysselsatte:

  • person midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon og permitteringer under tre måneder
  • personer som er inne til førstegangs militærtjeneste, og personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver
    Tabell 09175 er hentet fra Nasjonalregnskapet - se SSB.no for nærmere definisjon.

Jobboppgang og jobbnedgang i virksomheter

Jobboppgang og jobbnedgang tar utgangspunkt i om antall jobber (arbeidsforhold) i en virksomhet har økt eller minket i løpet av det siste året for et gitt kvartal. Hvis det har økt, sier vi at det har vært jobbtilgang, mens en reduksjon omtales som jobbavgang.

Se også SSBs liste med definisjoner (SSB.no)