Næringslivslivspolitiske hovedprioriteringer 2019

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Næringslivslivspolitiske hovedprioriteringer 2019

Finans Norge vedtar årlig næringspolitiske hovedprioriteringer for organisasjonens arbeid. Dette er et viktig målstyringsdokument, som bidrar til å tydeliggjøre organisasjonens mål og styre ressursbruk og prioriteringer. Gjeldende næringslivspolitiske hovedprioriteringer ble vedtatt på hovedstyremøtet 8. november 2018.

Næringspolitiske hovedprioriteringer er sammen med arbeidslivspolitiske prioriteringer en del av operasjonaliseringen av Finans Norges strategi, og skal bidra til å oppfylle strategiens overordnede målsettinger.

Utfordringsbildet

Vår framtidige velferd avhenger av vår felles evne til å skape omstilling og vekst også i årene som kommer. Mer effektive samfunnsløsninger, nye konkurransedyktige bedrifter og produkter og trygge
og kompetente innbyggere vil være noe av nøkkelen.

Finansnæringen er en viktig bidragsyter til omstilling og utvikling av samfunnet. Det er en viktig forutsetning at vi greier å bygge kunnskap og forståelse for finansnæringens rolle og betydning i samfunnet.

Norsk økonomi går godt og har vist evne til omstilling og nytenkning igjennom en turbulent periode, med utfordringer i olje- og oljerelatert industri. Kapasitetsutnyttelsen i økonomien er igjen høy, sysselsettingen øker og inflasjon og renter er på vei opp.  Det er nå avgjørende viktig at den økonomiske utviklingen kommer inn i en bærekraftig utvikling over tid, slik at presset i økonomien ikke blir for høyt.

En svært ekspansiv finanspolitikk over flere år vil erstattes av en situasjon hvor statens handlingsrom strammes kraftig til og reduseres de kommende årene. Langsiktig bærekraft i økonomien og velferdstilbudet krever videre omstilling og reformer som stimulerer arbeidstilbudet, og øker produktiviteten i offentlig sektor.

Det langsiktige presset på statsfinansene som oppstår når oljeinntektene som andel av økonomien faller og en stadig eldre befolkning krever økte offentlige utgifter til alderspensjoner, helse og omsorg, kan bare løses gjennom økt arbeidstilbud og økt produktivitet hele økonomien, også i offentlig sektor. 

Et helhetlig, enkelt og forutsigbart pensjonssystem som gir trygghet for arbeidstakere og forbrukere, stimulerer til arbeid og som over tid er økonomisk holdbart over tid er viktig for samfunnets bærekraft. Både private og offentlige løsninger og den enkeltes egen sparing for framtidig pensjon må bygge opp under de samme målene.

Globalisering, digitalisering og automatisering av arbeidsoppgaver vil endre samfunnsliv og arbeidslivet. Dette stiller nye krav til kompetanse og omstillingsevne. Systemer, regler og velferdsordninger må endres slik at de legger til rette for økt arbeidsinnsats.

Omstillingsevnen må økes gjennom kompetanseheving, bedre samarbeid, økt fleksibilitet i arbeidstidslivet, aktivitetsbaserte stønadsordninger og bedre integrering.

Offentlig sektor må øke produktiviteten og levere bedre resultater. Det krever hardere prioritering av mål, mindre byråkrati og rom for å ta ned mindre prioriterte aktiviteter og flytte ressurser dit behovet
er størst.

Bruk av teknologiske og digitale løsninger, og bedre samhandling mellom ulike offentlige instanser og privat sektor er en viktig forutsetning for effektivitet og framtidig vekst. Innbyggerne må tilegne seg økt endringskompetanse, og økt finansiell kompetanse er viktig. Digitale løsninger må bidra til å forenkle innbyggernes hverdag, samtidig som den enkeltes trygghet og integritet blir ivaretatt.

Norge er en liten, åpen økonomi, påvirket av utviklingen globalt. Utviklingen hos våre viktigste handelspartnere, Norges evne til å utnytte mulighetene som ligger i global handel og geopolitiske og handelspolitiske forhold vil ha stor betydning for norsk økonomi både på kort og lang sikt.

Solide, effektive og konkurransedyktige institusjoner sikrer samfunnets behov for å transformere sparing til investering, sikre langsiktig sparing, gir risikoavlastning og leverer sikker og effektiv betalingsformidling.

Et stort mangfold av aktører ivaretar innbyggere og næringslivets behov i alle deler av landet. Konkurransedyktige og harmoniserte reguleringer, på tvers av landegrensene, er en avgjørende forutsetting for at alle aktører i det norske markedet, kan konkurrere på like vilkår.

Digitaliseringen bidrar til mer effektive samfunnsløsninger, bedre produkter, tjenester og nye næringer, samtidig vil PDS2 og framveksten av for eksempel kryptovalutaer endre spillereglene i markedet vesentlig.

Samfunnets evne til å forutse, forebygge og håndtere klimautfordringene blir avgjørende i framtiden.
Vi vil oppleve villere, våtere klima, som vil gi stor skade på natur og infrastruktur som bygninger og veier.

Mer flom og ekstremnedbør kan gi akutte ødeleggelser, mens varige klimaendringer kan ødelegge grunnlaget for å drive næringsvirksomhet. Risikoavlastning bidrar til trygghet og forutsigbarhet.

Finans Norges næringspolitiske hovedprioriteringer

Finans Norge skal arbeide for gode og likeverdige rammebetingelser for finansnæringen i Norge. Hensynet til like konkurransevilkår, proporsjonalitet og resiprositet i finansmarkedsreguleringen skal vektlegges i arbeidet.

Finans Norge skal arbeide for løsninger som fremmer god konkurranse, produktivitet og samfunnsøkonomiske løsninger, herunder i finansmarkedsreguleringen.

Finans Norge skal bidra til nødvendig omstilling i norsk økonomi, grønt skifte, økt effektivitet og styrket produktivitet som stimulerer arbeidstilbudet, og gir god forbrukerbeskyttelse.

Finans Norges næringspolitiske mål:

 • Norsk regelverk harmoniseres med internasjonalt regelverk, og særnorsk skjevregulering bortfaller.
 • Myndighetene følger opp sentrale deler av kapitaltilgangsutvalgets forslag for bedre og mer effektivt kapitalmarked.
 • Næringen og myndighetene arbeider aktivt for et styrket obligasjonsmarked, tar initiativ til, og får på plass et regelverk for verdipapirisering.
 • Regelverket for forvaltning av garanterte produkter gir bedre muligheter for fornuftig avkastning.
 • Egen pensjonskonto realiseres på en god og praktisk måte.
 • Det sikres en bærekraftig framtidig løsning for naturskadeordningen, som ikke skaper skjevheter i konkurransebildet.
 • En helhetlig næringspolitikk for finans
 • Stortinget vedtar en provenynøytral og ikke konkurransevridende omlegging av finansskatten
 • Norge utnytter handlingsrommet i EØS for tidligfasepåvirkning av EU-prosesser, og at gjenstående rettsakter tas inn i EØS-avtalen og dermed implementeres i norsk lovgivning.
 • Ny finansavtalelov og forsikringsavtalelov, legger til grunn korrekt implementering av direktiver, og at lovgivningen ikke griper utilsiktet inn i avtalefriheten mellom profesjonelle parter, samtidig som forbrukerhensyn ivaretas.
 • Digitalt samarbeid mellom næringen og myndighetene videreutvikles på nye områder, hvor bedre og mer effektive løsninger kan identifiseres.
 • Næringen og myndighetene arbeider aktivt for å realisere målene i finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft.
 • Innsatsen mot cyber-crime, hvitvasking og økonomisk kriminalitet styrkes, og tilsynsmyndighetenes arbeid overfor nye betalingsformidlingsaktører intensiveres.
 • Norsk felles betalingsinfrastruktur trygges og videreutvikles.

 

Vedlegg: Saker under arbeid

 

Sentrale saker med aktiv oppfølging:

Helhetlig næringspolitikk for finansnæringen

Finansskatt

DSOP/ digitalisering

Cybersikkerhet, kriminalitetsforebygging, hvitvasking

Finansavtaleloven/PSD2

 

CRD IV/CRR – gjennomføring i norsk rett

Basel IV

Forholdsmessighet

MREL og krisehåndtering

Bærekraft i kredittprosesser og finansplasseringer

Verdipapirisering

UNEP responsible banking

 

IFRS 9

IFRS 17

Solvens II evalueringen

Forsikringsavtaleloven

Garanterte produkter/Fripoliser

Egen pensjonskonto

AFP

Offentlig tjenestepensjon

 

PRIIPS

IDD

Klimatilpassing flom og skadeutsatte områder

Naturskadeforsikringsordningen

 

Saker med lavere prioritet, men som vil kreve oppfølging ved behov:

Crowdfunding/Vennelån/ venneforsikring

Språkprosjektet 2.0

Digitalisert førstevalg

Mortgage Credit Directive

PAD

Gjeldsinformasjonstjeneste

Kryptoaktiva

Finansiell og digital inkludering

Fintech/insuretech samspill næring/nye aktører

Sikringsfondsordningen

MiFiD II

Krisehåndtering forsikring

Finansielle referanseindekser

OMF – evt nasjonale endringer i reguleringen samt EU-prosess vedr økt harmonisering

Pilar 2

SMB-rabatten

Pay as you live