Arbeidslivspolitiske hovedprioriteringer 2019

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Arbeidslivspolitiske hovedprioriteringer 2019

Vedtatt av hovedstyret august 2018.

Modernisering av tariffavtaleverket

Finans Norge vil gi arbeidet med å modernisere avtaleverket betydelig fokus i 2019 og årene fremover. Dette gjelder både utviklingen av Sentralavtalen og Hovedavtalen. Utvikling og endring av tariffavtaleverket krever tid og samspill med arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidet med å få til større endringer må tas suksessivt og krever en langsiktig strategi.

Tidligere arbeid

 • Hovedtariffoppgjøret 2018; fra 12,5 til 12 måneders regulativ, partene enige om intensjon om å fjerne lønnstrinn i regulativet i 2019

Fremtidig arbeid

 • Mellomoppgjøret 2019
 • Hovedavtaleforhandlingene 2019
 • Hovedtariffoppgjøret 2020

Mangfold og likestilling

Finans Norge vil arbeide for at flere kvinner tar lederstillinger og stillinger innenfor såkalte spesialistområder i næringen, for dermed å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Finans Norge vil også synliggjøre viktigheten av økt mangfold i arbeidslivet og hvordan dette kan oppnås. Mangfold i arbeidslivet knyttet til kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kulturell og sosial bakgrunn bidrar til innovasjon og verdiskaping. Bedriftenes kunder har ulik bakgrunn. Da er det viktig at de som jobber i bedriftene gjenspeiler dette mangfoldet.

 • Posisjon på mangfold og likestilling vedtatt høst 2018
 • Frokostseminar 22. november
 • Samarbeidskonferanse 30. april
 • Blogger/avisartikler

Finansnæringen - en attraktiv arbeidsplass med kompetente medarbeidere

Finans Norge vil etablere fellesprosjektet «#Jobb i finans». Prosjektets formål er å øke kunnskapen om finansnæringen hos studenter som erfaringsmessig ikke søker seg til finans, samt knyttet tettere bånd mellom disse studentene og næringen selv.  Finans Norge vil også i 2019 kartlegge kompetansestatus og kompetansebehovet i næringen slik at fakta om næringens behov kan formidles relevante myndigheter og utdanningsinstitusjoner.

 • #Jobbifinans
 • Casekonkurranse for studenter før Finansnæringens dag
 • Årlig kompetanseundersøkelse
 • Kompetansepolitisk posisjon (2019)

Endring av sykelønnsordningen

Finans Norge vil gjennom å skape debatt og foreslå hensiktsmessige endringer, arbeide for at sykelønnsordningen gjøres bærekraftig for fremtiden.

 • Revidert posisjon på sykelønn våren 2019
 • Samarbeid med andre arbeidsgiverorganisasjoner (Virke)

Medlemsservice og juridisk rådgivning

En hovedoppgave for Finans Norge innenfor arbeidslivsområdet har i alle år vært å yte god medlemsservice og gi medlemmene gode råd. Organisasjonen vil i 2019 tilby medlemmene økt juridisk bistand gjennom å ta eventuelle, prinsipielle saker for næringen til retten i egen regi.

Hovedtyngden av enhetens arbeid består av bistand til enkeltmedlemmer

 • Omorganiseringer
 • Nedbemanninger
 • Personalsaker
 • Fortolkning av tariffavtalen
 • GDPR spørsmål som berører ansatte
 • Sykefravær/sykelønn
 • Etc..

Næringslivslivspolitiske hovedprioriteringer 2019

Finans Norge vedtar årlig næringspolitiske hovedprioriteringer for organisasjonens arbeid. Dette er et viktig målstyringsdokument, som bidrar til å tydeliggjøre organisasjonens mål og styre ressursbruk og prioriteringer. Gjeldende næringslivspolitiske hovedprioriteringer ble vedtatt på hovedstyremøtet 8. november 2018.