Forskrift om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Forskrift om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Finansdepartementet  
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 27.05.2013 

Vår ref.: 13-554 
Deres ref.:        

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 12.04.2013 vedrørende forslag om forskrift til nye regler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak.

I forslag til forskrifts § 2-38-2 bokstav d legges det opp til at nettoinntekt etter forsikringsvirksomhetslovens § 9-7 (9) skal inngå i grunnlaget for beregning av fradrag. Finans Norge forstår dette punktet slik at anvendelsen forutsetter at en aksjeinntekt som stammer fra en saminvestering fullt ut er inntektsført i kollektivporteføljen. Dette er ikke i tråd med selskapenes praksis, og vi kan ikke se hvilke situasjoner punktet vil være aktuelt for.

Vi mener derfor at forslag til § 2-38- 2 d kan utgå.

 

Med vennlig hilsen

Finans Norge
Prosessområdet Livsforsikring og Pensjon


Stefi Kierulf Prytz
direktør