Utkast til forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utkast til forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartmentet
Konkurransepolitisk avdeling
Postboks 8004 dep
0030 Oslo

Dato: 30.09.2013
Vår ref.: 13-917 FJ/TS/MM
Deres ref.: 13/1328

Også sendt elektronisk til: postmottak@fad.dep.no

Det vises til høringsbrev 24.06.2013 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet angående utkast til forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr.

Finans Norge uttalte i høringsuttalelse av 14.05.12 til NOU 2012:7 – Mer effektiv konkurranselov, at vi var positive til forslaget om søksmålsfrist for å angripe overtredelsesgebyr og at reglene for lempning ble løftet fra forskrift til lov.  Finans Norge tok for øvrig til etterretning at utvalget ønsket å skjerpe kravet til bevisfremleggelse for å kunne få innvilget lempning.

Finans Norge har ingen merknader til forslaget til forskrift som følger opp saksbehandlingsprosedyrene for de lovbestemte kravene om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr.


Med vennlig hilsen
Finans Norge

Trond Søyland
juridisk fagdirektør
   
Marianne Arvei Moen 
juridisk rådgiver