Utkast til forskrift om meldeplikt for foretakssammenslutninger mv.

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utkast til forskrift om meldeplikt for foretakssammenslutninger mv.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Konkurransepolitisk avdeling
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

Dato: 30.09.2013
Vår ref.: 13-966 FJ/TS/MM
Deres ref.: 13/1455

Også sendt elektronisk til: postmottak@fad.dep.no

Det vises til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets høringsbrev 05.07.13 der det legges frem et utkast til forskrift om meldeplikt for foretakssammenslutninger.

Finans Norges hovedsynspunkter er som følger:

• Finans Norge er positive til forslaget, da det er en oppfølging av lovendringene i NOU 2012:7 ”mer effektiv konkurranselov”, som vi støttet i vår høringsuttalelse av 14.05.12.
• Finans Norge støtter at terskelverdiene heves, og mener beløpsgrensene som er satt er hensiktsmessige.
• Finans Norge er prinsipielt av den oppfatning at norsk regelverk bør harmonisere med EU/EØS
• Finans Norge har ingen merknader til de øvrige forskriftsbestemmelsene i høringsbrevet.

Finans Norges kommentarer til forslagene:

Innledningsvis er Finans Norge positive til forslagene i høringsbrevet, da de følger opp lovendringen i ny konkurranselov som vi støttet. Vi vil i det følgende gi våre bemerkninger til forskriftsutkastet:

Høyere terskelverdier

Finans Norge har tidligere i høringsuttalelse til NOU 2012:7 ”mer effektiv konkurranselov”, vært positiv til forslaget om å heve terskelverdiene. Beløpene som er foreslått anses som hensiktsmessige. Finans Norge støtter derfor at terskelverdiene heves til de foreslåtte beløp.

Forenklet melding

Finans Norge har tidligere, i høringsuttalelse til NOU 2012:7 ”Mer effektiv konkurranselov”, uttalt at en er positiv til at man går bort fra et system med todelt meldeplikt og over til et system med én melding.

I høringsbrevet bes høringsinstansene særskilt om å vurdere bruk av HHI som et kriterium for å kunne gi forenklet melding, og behovet for forenklet melding for foretak uten etablering/fysisk tilstedeværelse i Norge. Finans Norge mener på prinsipielt grunnlag at norske regler generelt bør
harmoniseres med bestemmelser på EØS/EU rettens område. Ut over dette har vi ingen nærmere kommentarer til å benytte egne markedsandelsterskler som foreslått under utkastets § 4.

Øvrige forslag til forskriftsbestemmelser
For øvrig mener Finans Norge de nye forskriftsbestemmelsene om involverte foretak i utkastet § 2 og beregning av omsetning i utkastet § 3 er gode bestemmelser, og har ingen merknader ut over dette.
 


Med vennlig hilsen
Finans Norge

Trond Søyland
juridisk fagdirektør  
   
Marianne Arvei Moen
juridisk rådgiver