Utkast til endringer i forskrift om forvalter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utkast til endringer i forskrift om forvalter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Konkurransepolitisk avdeling
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

Dato: 30.09.2013
Vår ref.: 13-968 FJ/TS/MM
Deres ref.: 13/1455

Også sendt elektronisk til: postmottak@fad.dep.no

Det vises til fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets høringsbrev 05.07.13 der det legges frem et utkast til endringer i forskrift om forvalter.

Finans Norge er positiv til at bestemmelsen i utkastet § 8 om mandatet til forvalter harmoniseres med EU-retten. Vi har for øvrig ikke funnet grunnlag for å gå nærmere inn på forskriftutkastet og har etter dette ingen ytterligere merknader til forslaget.

 

Med vennlig hilsen
Finans Norge

Trond Søyland
juridisk fagdirektør
   
Marianne Arvei Moen
juridisk rådgiver