Rapport om regler for sentrale motparter – forslag til endringer i verdipapirhandelloven

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rapport om regler for sentrale motparter – forslag til endringer i verdipapirhandelloven

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Dato: 14.6.2013
Vår ref.: 13-597

Deres ref.: 12/3034 TYH

Finans Norge viser til høringsbrev 24.4.2013 fra Finansdepartementet vedlagt rapport om regler for sentrale motparter – forslag til endringer i verdipapirhandelloven.

Finans Norge er tilfreds med at Finanstilsynet og Finansdepartementet har tatt initiativ til å få utarbeidet et særskilt lovforslag om gjennomføring av regler for sentrale motparter i verdipapirhandelloven som vil gjøre det lettere for norske sentrale motparter å søke om anerkjennelse etter EMIR, slik at de kan videreføre sine tjenester overfor aktører basert i EU frem til EMIR blir implementert i norsk rett.

Finans Norge forstår det slik at det er tale om en rammelov som gir en rekke forskriftshjemler. Finans Norge er kjent med at utarbeidelse av forskrifter snarlig vil komme i gang. Dette er vi tilfredse med og legger til grunn at arbeidet sluttføres tidlig nok til at Kommisjonen kan vektlegge dette arbeidet i en eventuell godkjennelse av Norge som tredjeland.  

 
Med vennlig hilsen
Finans Norge


Arne Johan Hovland

Fagdirektør      


Erlend Lundgren
fagsjef