Maksimal beregningsrente i livsforsikring etter 1. januar 2014

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Maksimal beregningsrente i livsforsikring etter 1. januar 2014

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107 OSLO

Dato: 21.05.2012
Vår ref.:  13-620 
Deres ref.: 13-4299
 

 

Finans Norge viser til Finanstilsynets høringsbrev 26.04.2013, hvor det foreslås å sette ned den høyeste tillatte beregningsrenten for ny pensjonsopptjening i livsforsikring til 2,0 prosent med virkning fra 01.01.2014.

Dagens rentenivå og utsiktene til fortsatt lave renter taler for å sette ned den maksimale beregningsrenten i livsforsikring. Reduksjon av maksimal beregningsrente vil isolert sett bidra til økte premieinntekter og dermed styrket soliditet. Finans Norge mener at en endring av beregningsrenten fra 01.01.2014 også må sees i sammenheng med pågående lovarbeid med nytt tjenestepensjonsprodukt, overgangsregler og maksimale innskuddsgrenser i innskuddspensjon. Det er også usikkert hvilken rolle den maksimale beregningsrenten vil ha under Solvens II.

Finanstilsynet beskriver i høringsbrevet punkt 3 hvilke konsekvenser en nedsettelse av maksimal grunnlagsrente isolert sett vil ha for fremtidige premier. Videre vurderes soliditetsmessige effekter. De markedsmessige effektene av å redusere beregningsrenten og forholdet til pågående lovarbeid på pensjonsområdet synes derimot ikke å være vurdert. Forholdet til Solvens II er ikke omtalt.

Det er et stort press på foretakspensjonsordninger. Mange bedrifter med foretakspensjonsordning vurderer å omdanne og avvikle ordningen, men avventer nytt regelverk før de treffer beslutning om ny pensjonsordning. Nytt dødelighetsgrunnlag for ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger som innføres med virkning fra 01.01.2014 vil føre til betydelig økte premier, og øke graden av omdanning og avvikling.

Finansdepartementet behandler nå viktige lovendringer på pensjonsområdet, både et nytt forsikringsbasert tjenestepensjonsprodukt i privat sektor og overgangsregler som innebærer at opptjente rettigheter i foretakspensjonsordninger kan videreføres i nytt produktregelverk uten at det utstedes fripoliser. Finans Norge vil understreke viktigheten av at lovforslag om både nye produktregler og overgangsregler fremmes for Stortinget høsten 2013, som varslet i Finansmarknadsmeldinga, slik at dette regelverket kan være på plass samtidig med nytt dødelighetsgrunnlag 01.01.2014. Dette vil sikre at kunden kan treffe et veloverveid valg om fremtidig tjenestepensjonsordning.

Dersom maksimal beregningsrente settes ned uten at disse regelverksendringene er på plass, vil dette kunne føre til enda større grad av avvikling og et tilsvarende volum av nyutstedte fripoliser. Dette ville undergrave hele det pågående lovarbeidet på pensjonsområdet. Vi viser til de vurderinger som lå til grunn for Finansdepartementets beslutning av 28.06.2012 om å holde maksimal beregningsrente uendret.

Finans Norge vil understreke viktigheten av at nedsettelse av grunnlagsrenten sees i sammenheng med nye produktregler, overgangsløsninger for eksisterende foretakspensjonsordninger og maksimale innskuddsgrenser i innskuddspensjon.

Finans Norge støtter at saken forelegges departementet for en helhetlig vurdering av de spørsmål en nedsettelse av maksimal grunnlagsrente reiser.

Det er for øvrig viktig for livnæringen at disse spørsmål avklares så raskt som mulig for å sikre forutsigbarhet for livselskaper og deres kunder.

Finans Norges medlemmer KLP og Oslo Pensjonsforsikring AS er imot en nedsettelse av maksimal grunnlagsrente på generelt grunnlag. Disse medlemmene støtter imidlertid at nytt produktregelverk bør komme på plass raskest mulig og at maksimal grunnlagsrente uansett ikke bør settes ned før dette regelverket er trådt i kraft. Disse medlemmene mener dessuten at det er særlige grunner for at det ikke er behov for nedsettelse av grunnlagsrenten i kommunale tjenestepensjonsordninger og vil gjøre rede for dette i egen høringsuttalelse.  


Med vennlig hilsen
Finans Norge
Prosessområdet Livsforsikring og Pensjon


Stefi Kierulf Prytz
direktør