Lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak - høring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak - høring

Finansdepartementet 
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
Dato: 12.09.2013 

Vår ref.: 13-927-CT
Deres ref.: 10/3663-17

Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 26.06.13 vedrørende lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger i forbindelse med autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak.

Finans Norge støtter prinsipielt lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger for næringsorganisasjon eller tilknyttet juridisk enhet som gir opplæring og autorisasjon til ansatte. Lovfesting er et helt nødvendig tiltak for å kunne opprettholde autorisasjonsordninger som bidrar til høy faglig kompetanse, nødvendig kunnskap om regelverk, kunnskap om etiske regler og bransjestandarder samt etterlevelse av regelverk og relevant lovgivning blant de ansatte i finansnæringen. 

Det fremgår av høringsnotatet at det er ment å åpne for at AFR-sekretariatet (som nå har endret navn til "Finansnæringens autorisasjonsordninger") skal få adgang til å behandle sensitive personopplysninger som ledd i saksbehandling forut for behandling av sak i Autorisasjonsnemnda for AFR. Etter en nærmere gjennomgang av forslaget mener Finans Norge at plasseringen av bestemmelsen i verdipapirhandelloven sett i sammenheng med ordlyden ”som gir opplæring til og autoriserer ansatte i verdipapirforetak” gjør det uklart i hvilket omfang sekretariatet rent faktisk kan behandle sensitive personopplysninger.

For det første vil vi påpeke at det ikke bare er personer som er ansatt i verdipapirforetak som gjennomfører autorisering som finansiell rådgiver. Blant dem som gjennomfører autoriseringen er det også ansatte i finansinstitusjoner som ikke har konsesjon som verdipapirforetak eller er tilknyttet agent. Vi legger til grunn at formålet med den foreslåtte hjemmelen er å åpne for at Finansnæringens autorisasjonsordninger skal kunne behandle sensitive personopplysninger om alle som autoriseres som finansielle rådgivere.

For det annet vil vi påpeke at finansnæringen har flere autorisasjons- og godkjennelsesordninger. I tillegg til autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere administrerer Finansnæringens autorisasjonsordninger også Godkjenningsordningen i skadeforsikring samt tre andre autorisasjonsordninger i forsikring. En felles bransjenorm for god rådgivningsskikk gjelder for alle ordningene. Slik disse autorisasjonsordningene/godkjenningsordningene i dag er organisert, vil brudd på god rådgivningsskikk i AFR og i Godkjenningsordningen i skadeforsikring kunne medføre at autorisert rådgiver fratas autorisasjonen.

Etter Finans Norges oppfatning er det svært viktig for ordningenes effektivitet og allmennhetens tillit til ordningene, at Finansnæringens autorisasjonsordninger får mulighet til å behandle saker - derigjennom også sensitive personopplysninger - der det er mistanke om brudd på god rådgivningsskikk uavhengig av hvilken autorisasjonsordning den ansatte har gjennomført og uavhengig av hvilken type finansforetak rådgiveren er ansatt i. En fragmentering av regelverket vil vanskeliggjøre det kompetanseløft som nå gjøres i hele næringen gjennom Finansnæringens autorisasjonsordninger. Vi vil også legge til at det også vil være svært upraktisk for Finansnæringens autorisasjonsordninger å måtte håndtere personopplysninger ulikt innen de forskjellige autorisasjons- og godkjennelsesordningene.

På denne bakgrunn ber Finans Norge Finansdepartementet om å presisere bestemmelsens rekkevidde. Vi antar at dette eksempelvis vil kunne gjøres ved stryke ordlyden ”i verdipapirforetak” samt å flytte bestemmelsen fra verdipapirhandelloven til finansieringsvirksomhetsloven. Sistnevnte lov omfatter som kjent også verdipapirforetak der dette uttrykkelig er presisert, jf. eksempelvis finansieringsvirksomhetsloven § 2-7. Alternativt må tilsvarende hjemmel som er foreslått inntatt i verdipapirhandelloven også inntas i annen relevant særlovgivning.     

Med vennlig hilsen
Finans Norge

Trond Søyland
juridisk fagdirektør               

                                                              Charlotte Tvedt
                                                              juridisk seniorrådgiver