Forslag til endring i taushetspliktbestemmelsene i finanstilsynsloven, sentralbankloven og folketrygdfondloven

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endring i taushetspliktbestemmelsene i finanstilsynsloven, sentralbankloven og folketrygdfondloven

Finansdepartementet
Postboks 8008
Dep0030 OSLO

Dato: 18.03.2013 
Vår ref.: 13-283 BKA/EAH 
Deres ref.: 10/2587 GKB     


Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 06.02.2013 med forslag om endringer i ovennevnte lover.

Finans Norges støtter i hovedsak de foreslåtte endringene. Vi mener de foreslåtte endringene gir klare og forutberegnelige regler for taushetsplikt for de berørte parter, noe som er viktig både for institusjonene og for finansnæringen. Vi vil i tillegg gi følgende kommentarer til forslagene:

Forslag om unntak fra Norges Banks taushetsplikt overfor Etikkrådet, departementet og enkelte internasjonale organisasjoner

Finans Norge er generelt enig i det foreslåtte unntaket fra sentralbankens taushetsplikt overfor departementet, Etikkrådet og EØS-staters banktilsynsmyndigheter.

Vi mener likevel at det er behov for ytterligere presisering av det foreslåtte unntaket fra taushetsplikten overfor internasjonale organisasjoner, idet den foreslåtte lovteksten er svært vid og generell. Det foreslås unntak fra taushetsplikten overfor ”internasjonale organisasjoner som Norges Bank er medlem av eller samarbeider med”. Det opplyses at Norges Bank i dag samarbeider med Bank of International Settlement samt de europeiske tilsynene i banksektoren, nasjonalt og på EU-nivå innen EØS-området. Det er ikke angitt hvilke organisasjoner utover dette departementet ser for seg at sentralbanken skal samarbeide med eller være medlem av i fremtiden. Vi antar dette skyldes at det ikke foreligger noen slik oversikt. Finans Norge vil understreke at finansnæringen gir mye informasjon til sentralbanken. En stor del av informasjonen er av en slik karakter at det er ønskelig å bevare taushet om den, av forretnings- og konkurransemessige hensyn. Det vil være avgjørende for finansnæringen at opplysninger gitt til sentralbanken også i fremtiden blir behandlet konfidensielt, slik at forretningsmessig sensitive opplysninger ikke kommer på avveie. Det vil videre være viktig for næringen med forutberegnelighet for i hvilke situasjoner sentralbanken vil videreformidle informasjon den har fått fra næringsaktørene, samt til hvilke organisasjoner slik informasjon skal kunne gis.

Finans Norge mener at slik forslaget til endring i Norges Banks taushetsplikt er formulert, vil dette i ytterste konsekvens kunne innebære at sentralbanken gis unntak fra taushetsplikten overfor enhver internasjonal organisasjon banken skulle bli medlem av eller samarbeide med i fremtiden. Etter vår vurdering er dette et for bredt og generelt unntak. Finans Norge ser behovet for ustrakt og tett samarbeid mellom Norges Bank og internasjonale organisasjoner. Vi foreslår derfor at unntaket fra sentralbankens taushetsplikt enten

  1. skal gjelde for nærmere angitte internasjonale organisasjoner, eksempelvis hjemlet i forskrift, eller
  2. at det inntas i lovforslaget at Norges Bank bare unntas taushetsplikt når informasjon underlegges taushetsplikt tilsvarende sentralbankens hos mottagende organisasjon.

Forslag om utvidelse av Folketrygdfondets taushetsplikt

Finans Norge har ingen innvendinger mot forslaget om at Folketrygdfondets taushetsplikt endres slik at denne tilpasses fondets forretningsmessige virksomhet.

Forslag om taushetsplikt for departementet og Etikkrådet for taushetsbelagte opplysninger mottatt fra Finanstilsynet, Norges Bank og Folketrygdfondet

Finans Norge støtter den foreslåtte endringen om at opplysninger gitt fra Finanstilsynet, Norges Bank og Folketrygdfondet til departementet og Etikkrådet underlegges samme taushetsplikt som opplysningene var underlagt hos avgivende enhet.

Finanstilsynets adgang til å gi opplysninger til tilsynsmyndigheter innen EU/EØS

Finans Norge deler departementet tolkning av nåværende lovgivning. Vi forutsetter dog at informasjonen skal være underlagt taushetsplikt hos mottagende tilsynsmyndighet samt at informasjonen kun kan benyttes til tilsynsformål. Vi er kjent med at Finanstilsynet allerede praktiserer dette ved oversendelse av informasjon til europeiske tilsynsmyndigheter, noe vi tidligere har gitt vår tilslutning til.

 

Med vennlig hilsen

Finans Norge

 

Trond Søyland
seksjonsdirektør    

Eve Ann Hagen
juridisk seniorrådgiver