Gjennomføring av forordning 924/2009 og forordning 260/2012 i norsk rett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjennomføring av forordning 924/2009 og forordning 260/2012 i norsk rett

Finansdepartementet
Akersgt. 40
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo

Dato: 30.09.2013
Vår ref.: 13-1143
Deres ref.: 13/1794 JCW

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 19. august 2013 der forslag til gjennomføring av forordning 924/2009 og forordning 260/2012 i norsk rett tas opp.

Forordning (EF) nr. 260/2012 om tekniske og forretningsmessige krav til kreditoverføring og direkte debiteringer i euro, og om endringer av forordning (EF) nr. 924/2009, må ses i sammenheng med EUs målsetting om å etablere et indre marked for betalinger i euro. Forordning (EF) nr. 260/2012 angir også sluttdatoene for når kravene må være oppfylt, det vil si også når eurolandenes bruk av nasjonale betalingssystemer i euro (legacy payment systems) skal opphøre. Forordning (EF) nr. 924/2009 erstatter forordning 2560/2001 som er inkorporert i finansavtaleloven § 9 (3).

Finans Norge er positiv til at forordning 924/2009 og forordning 260/2012 gjennomføres i norsk rett, da dette vil gi norske banker mulighet til å delta i det indre markedet for betalingstjenester på lik linje med andre europeiske banker. Finans Norge mener imidlertid at tidligere vurderinger vedrørende muligheten for å gi forordning 924/2009 anvendelse for norske kroner, jf. artikkel 14, fortsatt er relevant og vil på den bakgrunn ikke anbefale at Norge benytter seg av muligheten forordning 924/2009 gir til å innlemme norske kroner i reguleringen. 

Vi har også noen kommentarer til måten disse forordningen er foreslått gjennomført i norsk rett. I forslaget legges det opp til at forordning 924/2009 og forordning 260/2012 i fellesskap skal erstatte forordning 2560/2001, finansavtalelovens § 9 (3) oppheves og erstattes med

”EØS-avtalen vedlegg XII nr. 3 (forordning (EF) nr. 924/2009) om betalinger på tvers av landegrensene i Fellesskapet og oppheving av forordning (EF) nr. 2560/2001 og EØS avtalenes vedlegg XII nr.3a (forordning (EF) 260/2012 ) om tekniske og forretningsmessige krav til kreditoverføringer og direkte debiteringer i euro, og om endring av forordning (EF) nr. 924/2009, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg XII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Departementet kan gi forskrift om at disse reglene også gjelder for annen valuta, samt nærmere regler om forordningens krav til utenrettslig klagebehandling og tvisteløsning.”

Selv om forordning 260/2012 inneholder en del endringer til forordning 924/2009, er det imidlertid bare forordning 924/2009 som erstatter forordning 2560/2001. Forordning 260/2012 regulerer bare betalinger i euro og inneholder ikke bestemmelser som gir medlemstater utenfor eurosonen mulighet til ”opt in” for sine respektive valutasorter. Videre erstatter ikke forordning 260/2012 noen eldre forordninger.
 
I siste setning i foreslått ny § 9 (3) står der ”[d]epartementet kan gi forskrift om at disse reglene også gjelder for annen valuta, [...]”. Dette kan leses som om muligheten til å gjøre forordning 924/2009 og forordning 260/2012, ved forskrift, også skal gjelde for annen valuta. Dette er imidlertid en mulighet som bare følger av forordning 924/2009.

Videre i siste setning i foreslått ny § 9 (3) står der ”[…] samt nærmere regler om forordningens krav til utenrettslig klagebehandling og tvisteløsning.” Siden det bare er henvist til forordningen i entall kan det stilles spørsmål ved hvilken av de to forordningene dette viser til. Krav til utenrettslig klagebehandling og tvisteløsning er imidlertid noe som er inngår i både forordning 924/2009 og forordning 260/2012.

Finans Norge vil på denne bakgrunn foreslå at man opphever finansavtaleloven § 9 (3) og erstatter denne med en ny § 9 (3) der man inntar forordning 924/2009, samt at man tar inn forordning 260/2012 i en ny § 9 (4):

” (3) EØS-avtalen vedlegg XII nr. 3 (forordning (EF) nr. 924/2009) om betalinger på tvers av landegrensene i Fellesskapet og oppheving av forordning (EF) nr. 2560/2001 gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg XII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Departementet kan gi forskrift om at denne forordningen også gjelder for annen valuta, samt nærmere regler om forordningens krav til utenrettslig klagebehandling og tvisteløsning.”

”(4) EØS-avtalene vedlegg XII nr.3a (forordning (EF) 260/2012) om tekniske og forretningsmessige krav til kreditoverføringer og direkte debiteringer i euro, og om endring av forordning (EF) nr. 924/2009, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg XII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Departementet kan, i forskrift, gi nærmere regler om forordningens krav til utenrettslig klagebehandling og tvisteløsning.”

Eventuelt at man opphever finansavtaleloven § 9 (3) og erstatter denne med en ny § 9 (3) der man i siste setning presiserer hvilke forordning man viser til:

”EØS-avtalen vedlegg XII nr. 3 (forordning (EF) nr. 924/2009) om betalinger på tvers av landegrensene i Fellesskapet og oppheving av forordning (EF) nr. 2560/2001 og EØS avtalenes vedlegg XII nr.3a (forordning (EF) 260/2012) om tekniske og forretningsmessige krav til kreditoverføringer og direkte debiteringer i euro, og om endring av forordning (EF) nr. 924/2009, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg XII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Departementet kan gi forskrift om at forordning (EF) nr. 924/2009 også gjelder for annen valuta, samt nærmere regler om forordningenes krav til utenrettslig klagebehandling og tvisteløsning.”

Med vennlig hilsen
for Finans Norge

Kjell-Arild Rein
seniorrådgiver