Høring vedrørende gjennomlysning for statslån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høring vedrørende gjennomlysning for statslån

Oslo Børs
Postboks 460 Sentrum
0105 OSLO

Dato: 30.04.2013

Vår ref.: 13-595
Deres ref.:  867237
    

Det vises til Oslo Børs’ høringsnotat 22.03.2013 vedrørende gjennomlysning for statslån, med forslag til endringer i markedsmodellen for statsobligasjonslån og statskasseveksler. Finans Norge har fått utsatt høringsfristen til 30.04.2013.

De foreslåtte endringene innebærer at MeglerID for ordre ikke lenger vises for rentemedlemmene. Det foreslås videre at manuelle omsetninger ikke vil offentliggjøres. I stedet vil siste handlede kurs, samlet handelsvolum og en uvektet gjennomsnittskurs offentliggjøres etter at markedet stenges. Informasjon om repo-omsetninger vil ikke lenger offentliggjøres på daglig basis. I stedet vil samlet volum for hvert lån publiseres påfølgende måned.

Finans Norge understreker betydningen av å ha et velfungerende nasjonalt obligasjonsmarked. Statspapirmarkedet er viktig blant annet for å gi referanserenter for prising av private obligasjoner. Norske statsobligasjoner og statskasseveksler danner i dag en risikofri rentekurve for løpetider opp til ti år. Den norske stat har imidlertid et begrenset behov for å finansiere seg i obligasjonsmarkedet, slik at statspapirmarkedet er relativt lite sammenlignet med andre land.

Finans Norge ønsker generelt et så åpent og transparent marked som mulig, slik at både investorer og utstedere får et best mulig prisbilde og informasjonsgrunnlag for sine beslutninger. Ønskene om transparens må imidlertid også veies opp mot andre forhold. Primærhandlerne er bl.a. avhengig av å kunne avdekke den risikoen de påtar seg. Gitt nåværende modell og markedssituasjon har vi forståelse for at dette er vanskelig. Vi ønsker derfor velkommen forslag til endringer som kan bedre markedsforholdene og primærhandlernes rammevilkår, noe som vil bidra til utviklingen av et mer likvid statspapirmarked i Norge.

I det følgende er Finans Norges kommentarer til de konkrete forslagene.

MeglerID

Oslo Børs foreslår at MeglerID, som rentemedlemmer per i dag har tilgang til, ikke lenger distribueres. Sluttinvestorer har heller ikke i dag tilgang til denne informasjonen og endringen medfører dermed ingen reduksjon i informasjonstilgangen til det øvrige markedet.

Finans Norge støtter forslaget.

Manuelle omsetninger

Forslaget innebærer at manuelle omsetninger ikke lenger vil bli offentliggjort. I stedet vil siste handlede kurs, uvektet gjennomsnittskurs og samlet handelsvolum (eksklusive repoer) offentliggjøres ved markedets stengetid. Endringen innebærer at informasjonstilgangen til markedet blir svekket. Dette taler isolert sett imot forslaget. Blant annet vil fraværet av informasjon for enkeltomsetninger og tidspunkter gjøre det vanskelig å følge utviklingen mot andre relevante referanserenter som kan variere betydelig gjennom dagen.

Gitt markedssituasjonen og behovet for å opprettholde primærhandleravtalene støtter vi likevel forslaget.

Vi vil imidlertid stille spørsmål ved valget av publiseringen av en uvektet gjennomsnittskurs. Slik vi ser det, vil en volumvektet gjennomsnittskurs være mer egnet. Daglig publisering av en volumvektet gjennomsnittskurs vil imidlertid begrense primærhandlernes muligheter for å avdekke risiko. Et alternativ kan da være å utvide utsatt offentliggjøring til for eksempel tre dager.

Repo-omsetninger

I de foreslåtte endringene vil repo-omsetninger som i dag publiseres for hver enkelt omsetning ikke lenger offentliggjøres. I stedet vil samlet volum for hvert papir gjennom måneden publiseres ved månedsskifte. Ettersom repo-omsetningen i hovedsak gjøres mellom primærhandlerne og Norges Bank er informasjonsbehovet for investorer kanskje noe mer begrenset. Vi vil derfor støtte forslaget. Det kan imidlertid tenkes at utslagene i markedet etter offentliggjøring blir større enn vanlig, for eksempel som følge av at omsetningen viser seg vesentlig forskjellig fra markedets forventning. Vi forutsetter derfor at Oslo Børs vil vurdere erfaringene med omleggingen etter noe tid.

 

Med vennlig hilsen
Finans Norge

Arne Johan Hovland
seksjonsdirektør   

Torkil Wiberg
rådgiver