Forslag til lov om forvaltning av alternative investeringsfond m.v.

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til lov om forvaltning av alternative investeringsfond m.v.

Finansdepartementet  
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 19.07.2013
Vår ref.: 13-541/BKA/AJH/LTB
Deres ref.:        

 

Vi viser til departementets brev av 21.03.13 vedrørende høring om forslag til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.  Det er positivt at man understreker betydningen av at direktivet gjennomføres på en måte som best samsvarer med en felleseuropeisk forståelse. Det er generelt viktig at det er mest mulig like rammebetingelser og konkurransevilkår for alle forvaltere av alternative investeringsfond som operer i det norske markedet, basert på den internasjonale standarden. Samtidig er det viktig at reguleringen og praktiseringen av denne ikke hindrer tilgangen på risikovillig kapital i form av private equity og lignende til næringslivet.

1.  Hovedsynspunkter

Vi har disse hovedsynspunktene i saken:

 • Finans Norge gir generell støtte til arbeidsgruppens forslag om gjennomføring av AIFMD i norsk regelverk.
 • Det støttes at alternative investeringsfond – og spesialfond – må kunne tilbys og markedsføres overfor ikke-profesjonelle investorer forutsatt at det innføres et styrket investorvern etter mønster av særlig verdipapirhandelloven.
 • Finans Norge mener at virksomhet som forvalter for alternative investeringsfond må kunne utføres i samme selskap som forvaltningsselskap for verdipapirfond.
 • Overgangsregler må klargjøres nærmere.
 • Finans Norge legger til grunn at reguleringen av alternative investeringsfond ikke må svekke tilgangen på risikovillig kapital for å fremme innovasjon i norsk næringsliv, typisk private equity kapital.

2. Markedsføring av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle kunder i Norge

 AIFMD gir adgang til å opprettholde eller innføre regler for markedsføring av alternative investeringsfond på visse vilkår til ikke-profesjonelle kunder. Finans Norge støtter at alternative investeringsfond, herunder spesialfond, bør kunne markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, forutsatt at det gjennomføres et styrket investorvern gjennom bl.a. krav om:

 • tillatelse fra Finanstilsynet, uavhengig av størrelsen på den samlede kapital. På den måte vil forvalterne underlegges de krav som følger av loven, herunder krav til organisering, virksomhetsutøvelse og til å ha depotmottaker. Forvalteren underlegges offentlig tilsyn.
 • god forretningsskikk etter verdipapirhandellovens regler.
 • særlig tilpasset informasjonsdokument (nøkkelinformasjon) etter mønster av verdipapirfondloven (KIID).
 • egnethetsvurdering etter verdipapirhandellovens regler.
 • hjemmel for Finanstilsynet til å nedlegge forbud mot salg av AIF til ikke-profesjonelle etter en konkret vurdering.
 • tilslutning til en ekstern minnelig klageordning.

3.  Overgangsregler

I direktivet er det gitt overgangsregler som innebærer at forvaltere av AIF'er må treffe alle tiltak som følger av direktivet og er implementert i nasjonal lovgivning innen ett år etter gjennomføringsfristen (22.07.2013) – dvs. innen 22.07.2014.

Det er behovet for å gjøre tilpasninger til det nye regelverksregimet som begrunner overgangsreglene:

Det er etter forslaget klart at AIF'er som er etablert før gjennomføringsfristen, kan forvaltes videre i overgangsperioden selv om ikke forpliktelsene som følger av direktivet foreløpig overholdes (kravene til konsesjon mv.). Hvorvidt overgangsreglene også gjelder for AIF'er som etableres etter direktivets gjennomføringsfrist, kan synes uklart ettersom verken direktivet eller forslaget fra arbeidsgruppen presiserer dette.

Det må etter vår oppfatning legges vekt på om forvalteren faktisk forvalter AIF'er på gjennomføringsfristen for direktivet. Etter vår oppfatning følger dette av at det er forvalterens virksomhet som reguleres i direktivet, og ikke det enkelte AIF.

Avgjørende må altså etter vår oppfatning være hvorvidt AIF'ets forvalter faktisk forvalter AIF'er pr. 22.07.2013.

4. Tillatelse m.v.

 Utgangspunktet til Finanstilsynets arbeidsgruppe er at AIFM-konsesjon skal kunne inkluderes i samme virksomhet som fondsforvaltningsvirksomheten.

Etter arbeidsgruppens oppfatning synes ikke dette å være tilstrekkelig hensyntatt i gjeldende verdipapirfondlov. Vi anser det viktig at det presiseres i proposisjonen samt at det også presiseres i de to respektive lovene (herunder med endring av gjeldende virksomhetsbestemmelse i verdipapirfondloven). Vi forutsetter videre at virksomhet som i dag anses som tilknyttet virksomhet til virksomheten som ytes av et forvaltningsselskap (med aktiv forvaltningskonsesjon) og tilsvarende virksomhet som anses som tilknyttet virksomhet til et AIFM-selskap, kan videreføres med de respektive konsesjonene i ett felles selskap uten hinder av lovenes virksomhetsbegrensningsregler.

Finans Norge mener videre at det er hensiktsmessig at proposisjonen angir nærmere hvorvidt tilknyttet virksomhet til AIFM-virksomhet må ha tilknytning til fondsvirksomheten AIFM-selskapet har under forvaltning. Som eksempel kan nevnes eiendomsforvaltning av eiendommer som ikke inngår i egen portefølje. 

Spørsmålet er praktisk, ettersom flere vil kunne se fordelen av å integrere også eiendomsselskap som forvalter enkelteiendommer med den øvrige AIFM-virksomheten. Det vil derfor være nyttig med en nærmere presisering i proposisjonen knyttet til hvilken virksomhet en AIFM-forvalter/forvaltningsselskap kan utøve.

5. Andre merknader

Det bør presiseres i proposisjonen hva som skal til for at et AIF som for eksempel er et aksjeselskap, skal anses som "lukket fond”.

Utgangspunktet for verdipapirfond er at fond hvor det (i en periode) ikke er mulig å få utstedt/innløst andeler, er lukket. Det bør spesifiseres om et AIF (aksjeselskap) anses som "åpent" hvor det ikke lenger utstedes nye aksjer eller disse ikke kan innløses, men hvor disse kan bytte eier i annenhåndsmarkedet.

Finans Norge viser til høringsuttalelsen fra depotmottakerbankene, og vi støtter opp om de bekymringer som der uttrykkes. Vi er kjent med at depotbankene mener at kravene til depotmottakers oppbevaring og kontroll bør utsettes for nasjonale fond underlagt verdipapirfondloven inntil UCITS V er vedtatt og trer i kraft. Vi ber departementet gjennomgå og vurdere disse anførslene på en grundig måte.

Med vennlig hilsen

Finans Norge

Arne Johan Hovland
fagdirektør                                       

                                                                     Liv Tove Bakken
                                                                     juridisk fagsjef