Forslag til endringer i regnskapsregler for forsikringsselskaper

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i regnskapsregler for forsikringsselskaper

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo

Dato: 01.10.2013
Vår ref.: 13-960/HH
Deres ref.: 04/3401 GK

Finans Norge viser til brev fra Finansdepartementet av 03.07.13 der det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag om tilpasning av regnskapsreglene for forsikringsselskaper og pensjonsforetak til nylig vedtatte endringer i IFRS. I høringsnotatet foreslås videre at forsikringsselskaper og pensjonsforetak skal anvende reglene om innregning og måling av pensjonsforpliktelser og andre ytelser til ansatte i IAS 19. Høringen omhandler i tillegg bestemmelser om at banker, forsikringsselskaper mv. skal publisere årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen på internett.

Finans Norge har ingen merknader til forslagene.

Med vennlig hilsen
for Finans Norge

Erik Johansen
fagdirektør

Herborg Horvei
fagsjef