Forslag til endring i rettsgebyrloven, tinglysingsloven, kraftregisterloven m.m.

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endring i rettsgebyrloven, tinglysingsloven, kraftregisterloven m.m.

Miljøverndepartementet 
Postboks 8013 Dep.
0030 OSLO

Dato: 11.09.2013 
Vår ref.: 13-1036/htg 
Deres ref.: 13/1803  

Det vises til Miljøverndepartementets høring vedr. forslag til endring i rettsgebyrloven, tinglysingsloven, kraftledningsregisterloven m.m. datert 21.06.2013.

Finans Norge er i utgangspunktet positive til Miljøverndepartementets forslag til at gebyret for tinglysing i fast eiendom, samt registrering av andeler i borettslag og kraftlednings – registeret, ikke lenger skal være knyttet til rettsgebyret etter rettsgebyrloven. En slik endring synes naturlig nå som tinglysingsmyndighetene ikke lenger er lagt til domstolene. Finans Norge viser også til at gebyr for tinglysing i Brønnøysundregistrene heller ikke knyttes opp mot rettsgebyret i dag.

Det fremgår av departementets høringsnotat at forslaget ikke tar sikte på å gjøre endringer i gebyrenes størrelse, da slike endringer vil bli vurdert som en del av den pågående budsjettprosessen for 2014. Finans Norge forutsetter at gebyrenes størrelse vil bli tilpasset tinglysingsmyndeighetenes faktiske kostnader ved tinglysing, registreringen eller anmerkning i grunnboken, og at avgiften ikke vil få et fiskalt preg. Vi ser frem til å få eventuelle endringer av gebyrsatsene i forhold til dagens nivå på egen høring.

Vi har merket oss at Finans Norge ikke står på høringslisten i denne saken. Bankene tinglyser store mengder dokumenter, særlig pantedokumenter, og fastsettelsen av tinglysingsgebyret er derfor av betydning for våre medlemmer. Vi ber om at vi i fremtiden blir satt på høringslisten i slike saker.

 

Med vennlig hilsen
Finans Norge

Trond Søyland
juridisk fagdirektør               

                                                                    Helene Tørvold Guldbrandsen
                                                                    juridisk seniorrådgiver