Forslag til endring av forskrift av 12.09.03 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endring av forskrift av 12.09.03 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse


Fiskeri- og kystdepartementet
Postboks 8118 Dep.
0032 OSLO 

Dato: 18.02.2013 

Vår ref.: 12-1410 BKA/HH
Deres ref.:   200600063-/BSS 
   

Finans Norge viser til Fiskeri- og kystdepartementets brev av 06.11.12 der det var vedlagt et høringsnotat om forslag til endring av forskrift av 12.09.03 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse. 

Departementet uttaler at Regjeringen er opptatt av å sikre arbeidsplassene langs kysten og at ordningen med leveringsvilkår skal fungere etter sin hensikt. Forslagene til endringer skal sikre at mer fisk landes der den opprinnelig var ment å landes. Dette er for å bringe ordningen nærmere intensjonen slik den var før 2003.

Hovedsynspunkter

Finans Norge er av den oppfatning at departementets forslag til endringer i leveringsplikten vil bidra til å redusere lønnsomheten i fiskerinæringen. Strengere leveringsvilkår setter ytterligere begrensninger på fartøyenes mulighet til å få en best mulig pris på fangsten. Det foreslås også tiltak som begrenser landindustriens mulighet til å oppnå optimal drift og lønnsomhet. Vi finner grunn til å bemerke at for bankene som kredittgivere er det viktig med gode og stabile rammebetingelser for fiskerinæringen. Tiltak som bidrar til lavere lønnsomhet for fartøyer og landbasert industri vil nødvendigvis få innvirkning på de kredittvurderinger som løpende må foretas i forbindelse med låneengasjementene på dette området, fordi risikoen øker. Finans Norge vil på dette grunnlag frarå at de foreslåtte endringer i leveringsplikten blir gjennomført og at leveringsplikten slik den i dag er regulert, blir videreført.

Kommentarer til høringsnotatet

Norske banker har et betydelig engasjement i norsk fiskerinæring blant annet gjennom en betydelig lånekapital som er stilt til disposisjon for næringen. Bankenes samlede engasjement har økt i takt med veksten i næringen og summerer seg til flere titalls milliarder kroner.  

Norsk fiskerinæring har hatt et teknologisk forsprang med hensyn til effektiv fangsting, kvalitetsmessig fangsthåndtering og sikring av trygge og tidsmessige arbeidsplasser for sine fiskere. Det vil i tiden fremover være et betydelig behov for nye investeringer i fartøy og anlegg for å opprettholde en slik posisjon. Det store investeringsbehovet innebærer at næringen vil trenge økt fremmedkapitalfinansiering.

Bankene er på denne bakgrunn svært opptatt av fiskerinæringens rammevilkår og evne til å betjene sine gjeldsforpliktelser. Vi har over tid sett en nokså svak og varierende lønnsomhet i fiskerinæringen, noe som i utgangspunktet er negativt for næringens lånekapasitet. Selv om man har sett en viss stabilisering over tid, er bankene forberedt på at både kvoter og markedspriser vil svinge også i tiden fremover og føre til betydelig lønnsomhetsvolatilitet i næringen. Det er viktig at de offentlige reguleringene som iverksettes i fiskerinæringen ikke bidrar til å forsterke slike svingninger, men tvert i mot bidrar til å redusere dem. Vi mener derfor at myndighetene bør legge til rette for en mer fleksibel tilpasning til de svingende kvote- og markedsvilkårene som vil kunne være med på å bedre fremtidig lønnsomhet i næringen.

De foreslåtte endringene i leveringsplikten vil slik Finans Norge ser det ikke fremme slik økt fleksibilitet og lønnsomhet i fiskerinæringen, snarere tvert i mot. Dette gjelder forslagene om å:

  • øke tilbudsplikten fra 80 til 100 prosent for torsk og fra 60 til 100 prosent for hyse, for begge fiskeslag nord for 62° N 
  • øke bearbeidingsplikten for torsk fra 70 til 90 prosent av kjøpt volum • innføre bearbeidingsplikt for hyse på 90 prosent av kjøpt volum
  • innføre en ordning som innebærer at fangst omfattet av leveringsplikten alltid skal leveres direkte til det anlegget som kjøper
  • innføre en ordning der salgslaget får anledning til å prioritere på grunnlag av hvilket produkt kjøperen vil nytte råvaren til slik at den mest arbeidsintensive produksjonen først blir tilgodesett
  • innføre en ny regel om forhåndsinnmelding av leveringspliktig fangst
  • innføre kjøpsplikt for 70 prosent av tilbudspliktig torsk og hyse når det er sammenfallende eierskap til fartøy og anleggFinans Norge kan ikke støtte ovennevnte endringsforslag.


Finans Norge er på den annen side positiv til endringer i leveringsplikten som kan stimulere til økt fleksibilitet i produksjonen og bidra til bedre utnyttelse av markedet for fersk fisk. Vi viser til at det i høringsnotatet drøftes om det bør åpnes for at myndighetene kan godkjenne fleksibilitet innenfor samme fylke mellom anlegg med samme eier for å gi rom for spesialisering av anleggene, og å utnytte mer av råstoffet. Det nevnes også at det kan være aktuelt å innføre en ny regel om at trålere som lander leveringspliktig fangst fersk, skal få en lavere avregningsfaktor i forhold til kvote for å stimulere til slik levering. Disse tiltakene vil imidlertid gi langt mindre samlet effekt enn tiltakene som går i motsatt retning.

Finans Norge mener at det vil være negativt for den samlede norske fiskerinæringen om det innføres nye reguleringsbestemmelser som ikke vil medvirke til en langsiktig positiv utvikling og modernisering av næringen. Vi vil understreke at et slikt reguleringsregime ikke vil være bærekraftig over tid og ikke vil bidra til den forutsigbarhet og stabilitet i rammevilkårene som er svært viktig i bankenes kredittvurderinger.


Med vennlig hilsen
Finans Norge

Erik Johansen
seksjonsdirektør

Herborg Horvei
fagsjef