Forslag til endring av beskatning av barn og unge som har fått engangserstatning og forsikringsutbetaling ved personskade og tap av forsørger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endring av beskatning av barn og unge som har fått engangserstatning og forsikringsutbetaling ved personskade og tap av forsørger

Finansdepartementet  
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
postmottak@fin.dep.no

Dato: 23.01.2013 
Vår ref.: 12-1664 
Deres ref.:  12/4650 SL ELGH/KR     

Finans Norge viser til departementets brev av 14.12.2012 med forslag om endringer i skattelovens § 2-14 og § 4-22. Fristen for merknader er 25.01.2012.

Forslagene går i korthet ut på:

  • At gjeldende bestemmelse om barn og unges formuesskattefrihet for engangserstatninger i hht skadeserstatningsloven, mykes noe opp ved at kravet til minst 50 % ervervsuførhet fjernes.
  • At formuesskattefriheten utvides til også å gjelde tilsvarende erstatningsutbetaling i hht utenlandsk erstatningsrett samt erstatningsutbetaling i hht lov om yrkesskadeforsikring.
  • At formuesskattefriheten utvides til også å gjelde engangsutbetaling av ulykkes-, sykdoms- eller uføreforsikring ved skade, sykdom eller lyte.
  • At formuesskattefriheten utvides til også å gjelde engangsutbetaling av ulykkesforsikring eller dødsfallsforsikring ved tap at forsørger.
  • At barn gis adgang til særskilt likning for formue og avkastning av slike ytelser.
  • At forslaget gis virkning fra og med inntektsåret 2012.

Finans Norge støtter forslagene.

Disse vil – som Finansdepartementet påpeker - gi en bedre likebehandling av de ulike kompensasjonene som barn mottar i disse tilfellene.

For øvrig har vi to merknader:

Da formuesskatt på livrenter ble innført, gjorde man unntak for livrenter ervervet med midler fra tilkjent erstatning utmålt etter skadeserstatningslovens § 3-2a etter nærmere regler. Dette antas begrunnet med at barn ikke sjelden kan være tjent med å plassere slike erstatninger i en livrente. Når formuesskattefritaket nå utvides fra bare å gjelde skadeserstatningsutbetalinger til også å gjelde forsikringsutbetalinger, bør det vurderes om det vil gi bedre konsistens om formuesskattefritaket for livrenter endres tilsvarende.

Forsikringsselskapene rapporterer ikke nødvendigvis etter dagens regelverk og praksis spesifikt i hht de utbetalingsgrupper som dette endringsforslaget gjelder. Dette antas likevel å ikke ha betydning for de substansielle regelendringene som foreslås, - ei heller at de gjøres gjeldende med virkning fra inntektsåret 2012.

Imidlertid vil vi påpeke at dersom man også vil følge opp de materielle lovendringene som nå foreslås, med endrede innrapporteringsregler, vil selskapene av systemmessige årsaker trenge noe tid på implementering av endrede rapporteringsplikter til skattemyndighetene.

 

Med vennlig hilsen
Finans Norge

Øyvind Flatner
seksjonsdirektør/advokat