Forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 OSLO

Også sendt elektronisk til:

postmottak@fin.dep.no 

Dato: 08.04.2013

Vår ref.: 13-55 Finansjuridisk/EAH

Deres ref.: 12/5221 SL EF/kth

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 08.01.2013 med forslag om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven.

Finans Norge støtter tiltak for å hindre at skatte- og avgiftspliktige unndrar midler fra beskatning, herunder tiltak for å sikre skatte- og avgiftsmyndighetene tilfredsstillende vilkår for gjennomføre nødvendige kontroller. Det klare utgangspunktet må imidlertid være den enkelte skatteyters/avgiftssubjekts opplysningsplikt om egne økonomiske forhold. En opplysningsplikt for tredjepart om skatteyters/avgiftssubjektets økonomiske forhold, må følgelig gjøres subsidiær, ved at det oppsettes et krav om at opplysningene først må søkes innhentet fra skatteyter/avgiftssubjektet.

Advokaters taushetsplikt om klientforhold er av vesentlig betydning for advokatvirksomhet generelt, og denne ikke må svekkes uten at det foreligger tungveiende grunner. En uthuling av taushetsplikten ved stadige endringer eller unntak vil, etter vår vurdering, få alvorlige konsekvenser for tilliten mellom klient og advokat. Dersom det skal gjøres unntak i advokaters taushetsplikt, forutsetter Finans Norge at dette kun skal forekomme ved uttrykkelig behov og etter forutgående grundig utredning. Utover en dom fra 2010 og generelle betraktninger rundt problemstillingen, anføres det i høringsbrevet ingen konkret begrunnelse for behovet av en hurtig implementert endring i omfanget av advokaters taushetsplikt.

Vi viser også til at Advokatlovutvalgets mandat omfatter blant annet å vurdere reglene om advokaters taushetsplikt. Finans Norge ser ikke at det foreligger argumenter eller forhold for øvrig som tilsier at utvalgets utredning ikke kan avventes. Vi ber derfor om at de foreslåtte endringene stilles i bero til Advokatlovutvalgets utredning foreligger.

I tillegg til å foreslå en opplysningsplikt om innskudd og gjeld, pengeoverføringer, deposita og andre mellomværender på klientkonto, foreslår departementet også at opplysningsplikten skal omfatte opplysninger om underbilag og annen dokumentasjon. Det synes uklart hva departementet her henviser til. Finans Norge understreker at hensynet til forutberegnelighet og klart hjemmelsgrunnlag er vesentlig momenter ved vurderingen av forslaget. Vi tillater også å minne om at utleving av fortrolig dokumentasjon vi kunne rammes av straffansvaret for overtredelse av advokaters taushetsplikt. En vesentlig del av advokaters virksomhet er rådgivning, juridiske vurderinger og bistand til klienter i streng fortrolighet. En klient må kunne gi opplysninger til sin advokat i full forvisning om at disse ikke bringes videre uten klientens uttrykkelige samtykke. Det vil ikke være en akseptabel situasjon dersom en opplysningsplikt som foreslått skulle medføre at advokater pålegges å utlevere eksempelvis kopi av utenrettslige forlik, avtaler og øvrige kontrakter som klienter er delaktige i. En slik konsekvens av forslaget vil være av svært negativ betydning for tillitsforholdet mellom advokat og klient.

Finans Norge er kjent med at Advokatforeningen har fremmet et alternativt forslag om endring i advokatforskriften til erstatning for de foreslåtte lovendringene. Vi finner forslaget interessant. Vi ser samtidig at det er behov for ytterligere utredning og vurdering av forslagets ulike praktiske sider og konsekvenser. Forutsatt at departementet ikke finner å kunne avvente Advokatlovutvalgets utredning, ber vi om at Advokatforeningens alternative forslag vurderes ytterligere. Finans Norge bidrar gjerne til dette arbeidet. Vi forutsetter at resultatet av en vurdering sendes på høring.

Med vennlig hilsen

Finans Norge

Trond Søyland

leder Finansjuridisk

Evy Ann Hagen

juridisk seniorrådgiver