Forslag om endring av reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om endring av reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag

Finansdepartementet  
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 20.06.2013 
Vår ref.: 13-532 BKA/HH
Deres ref.: 13/394 SL HSH/KR     


Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 05.04.13 der det var vedlagt et forslag om endring av reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag.

Forslaget innebærer at rentekostnader kan tilordnes etter en direkte metode dersom skattyter driver virksomhet i en annen EØS-stat, og rentekostnadene utelukkende eller tilnærmet utelukkende er tilknyttet skattyters virksomhet i Norge.

Finans Norge legger til grunn at skattyter som har virksomhet både i en annen EØS-stat og en stat utenfor EØS kan velge å benytte den direkte metode også i forhold til virksomheten drevet utenfor EØS ettersom kreditberegningen foregår samlet innenfor inntektskategoriene. Dette bør imidlertid presiseres.

Med vennlig hilsen

Finans Norge

Erik Johansen
fagdirektør         

                                               Herborg Horvei
                                               fagsjef