Forskrift om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskrift om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Finansdepartementet  
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 27.05.2013 

Vår ref.: 13-554 
Deres ref.:        

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 12.04.2013 vedrørende forslag om forskrift til nye regler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak.

I forslag til forskrifts § 2-38-2 bokstav d legges det opp til at nettoinntekt etter forsikringsvirksomhetslovens § 9-7 (9) skal inngå i grunnlaget for beregning av fradrag. Finans Norge forstår dette punktet slik at anvendelsen forutsetter at en aksjeinntekt som stammer fra en saminvestering fullt ut er inntektsført i kollektivporteføljen. Dette er ikke i tråd med selskapenes praksis, og vi kan ikke se hvilke situasjoner punktet vil være aktuelt for.

Vi mener derfor at forslag til § 2-38- 2 d kan utgå.

 

Med vennlig hilsen

Finans Norge
Prosessområdet Livsforsikring og Pensjon


Stefi Kierulf Prytz
direktør