Endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag – LK06 og LK06-samisk

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag – LK06 og LK06-samisk

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359,  Grønland
0135 Oslo 
 
Dato: 04.03.2013
Vår ref.: NOS/HEJ 

Vi viser til Utdanningsdirektoratets høringsnotat om justering av læreplanene i de nevnte fagene. Finans Norge vil med dette avgi høringsuttalelse om fagene matematikk og samfunnsfag. Vi vil spesielt knytte våre kommentarer til temaet personlig økonomi.
Finans Norge har lenge ment at temaet personlig økonomi ikke er tilstrekkelig dekket i dagens læreplaner. Fordi en ryddig økonomi utgjør en del av grunnlaget for et greit liv, er kunnskap om personlig økonomi allmennkunnskap. Vi har ment at personlig økonomi bør få større plass i den obligatoriske læreplanen i grunnskolen og skulle derfor ideelt sett ønske at det ble satt av flere timer til dette temaet. Den justeringen og presiseringen som nå foreslås mener vi likevel er et skritt i riktig retning. I denne forbindelsen vil vi også vise til vår høringsuttalelse vedrørende forslag til nytt valgfag i ungdomsskolen februar 2012.

Vi vil også nevne at faget utdanningsvalg har åpnet gode muligheter for å undervise i personlig økonomi i ungdomsskolen. På dette området har finansnæringen et utstrakt samarbeid med Ungt Entreprenørskap om programmet Økonomi og karrierevalg. I dette programmet illustreres sammenhengen mellom inntekt, styring og planlegging av personlig økonomi. I 2012 fikk 16.500 elever i ungdomsskolen undervisning i Økonomi og karrierevalg fra bankmedarbeidere.

Mer om læreplanene

Hensikten med denne justeringen er ifølge Utdanningsdirektoratet at grunnleggende ferdigheter i læreplanene skal tydeliggjøres, og det skal synliggjøres hvordan ferdighetene utvikles gjennom hele opplæringsløpet. Kompetansemålene skal også tydeliggjøre ferdighetene og progresjonen i dem gjennom hele løpet.
Finans Norges mener det er positivt med en ytterligere presisering av kompetansemålene i læreplanene, og sett i forhold til personlig økonomi vil en slik presisering sikre at elevene faktisk får opplæring i temaet.

Etter Finans Norges oppfatning er det naturlig å knytte opplæring i personlig økonomi til fagene samfunnsfag og matematikk. Det er fordi temaet inneholder både spørsmål om holdninger og atferd, i tillegg til kunnskaper og ferdigheter. Opplæringen må tilpasses det enkelte alderstrinn. Etter vår mening bør temaet introduseres og presiseres i grunnskolen, fordi holdninger skapes tidlig, og fordi man på den måten når alle med opplæringen. Det er også bra at temaet tas opp på nytt og ”spisses” ytterligere for elevene i videregående skole.

Vi vil så gå over til å kommentere fagene samfunnskunnskap og matematikk spesielt.
 
Samfunnskunnskap - formål med faget og kompetansemål:

Finans Norge er enig i formålsbeskrivelsen for samfunnsfaget. I forhold til temaet personlig økonomi er det viktig å legge vekt på følgende:
• Individet har et selvstendig ansvar for sine handlinger. De unge må lære om valg og konsekvenser av valg.
• Å forstå, mestre og kunne påvirke sin tilværelse fordrer oversikt og evne til å styre egen økonomi.
• Tilstrekkelig kompetanse i personlig økonomi bidrar til trygg forankring i samfunnet. 

I grunnskolen er kompetansemålene i samfunnskunnskap som omhandler personlig økonomi relatert til forbruk. På trinn 4 og trinn 7 nevnes hhv. forbruk og forbruksvaner. Dette er viktige tema, men personlig økonomi handler om mer enn forbruk. Sparing og lån bør også være tema når det undervises i samfunnskunnskap i grunnskolen. 

Først på videregående skole introduseres personlig økonomi i samfunnskunnskap, og etter vår mening er det for sent. Personlig økonomi omtales i vg1/vg2 under Arbeidsliv og næringsliv, der elevene skal sette opp budsjett for hushold og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi. I tillegg behandles forbrukerrettigheter og –ansvar under Individ, samfunn og kultur.

Det er positivt at personlig økonomi settes inn i en naturlig sammenheng med inntekt og den enkeltes økonomiske handlingsrom. I den forbindelse vil vi vise til det digitale undervisningsverktøyet Sjef i eget liv som Finans Norge har utviklet sammen med NAV og Husbanken. Finans Norge utvikler nå et undervisningsopplegg med basis i dette verktøyet beregnet på videregående skole.

Matematikk - kompetansemål:

Direktoratet foreslår en presisering og tydeliggjøring av kompetansemålene for privatøkonomi etter 10.trinn under Tall og algebra.

Finans Norge synes det er veldig positivt at det nå kommer tydelig frem at elevene skal: (…)gjøre beregninger om forbruk, inntekt, lån og sparing, sette opp budsjett og regnskap ved å bruke regneark, og gjøre greie for beregninger og presentere resultatene.(…)  

Vi er helt enig med Utdanningsdirektoratet i at personlig økonomi er et emne som gir matematikken en praktisk tilnærming, og personlig økonomi er en fin måte å gjøre matematikken relevant på.

For å gjøre personlig økonomi relevant og aktuelt for de unge tror Finans Norge det er fornuftig å bygge videre på det gode samarbeidet som allerede finnes mellom lokalt næringsliv - deriblant bank og forsikring - og skole.

Finans Norge vil gjerne understreke at vi ønsker å bidra til å skape en større forståelse for sammenhengen mellom valg og konsekvenser når det gjelder personlig økonomi. Vi og flere av medlemmene våre samarbeider blant annet med Ungt Entreprenørskap (UE) for å få til dette i skolesektoren. 


Med vennlig hilsen
Finans Norge


Idar Kreutzer
Administrerende direktør