Høringsuttalelser 2013

Gå til hovedinnhold

Høringsuttalelser 2013

Utkast til endringer i forskrift om forvalter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Konkurransepolitisk avdeling Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Dato: 30.09.2013 Vår ref.: 13-968 FJ/TS/MM Deres ref.: 13/1455 Også sendt elektronisk til: postmottak@fad.dep.no

Forslag til endringer i husleieloven

Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Også sendt pr. e-post til: postmottak@krd.no      Dato: 25.09.13  Vår ref.: 13-887/htg Deres ref.: 13/1589-2 Det vises til høringsbrev 19.06.2013 fra Kommunal- og regionaldepartementet om forslag til endringer i husleieloven. Finans Norge har kun tatt stilling til departementets forslag til å ta inn en presisering ...

Endring i eForvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som hovedregel

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Dato: 13.09.2013 Vår ref.: 13-840 Deres ref.: 13/1249     Finans Norge viser til Fornyingsdepartementets ekspedisjon av 11. juni 2013 der forslag til endringer i forskrift 25. juni 2004 nr 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) ble sendt på høring, med...

Uttalelse om EMIR - European Market Infrastructure Regulation

Finans Norge har avgitt en høringsuttalelse til ESMA – European Securities and Market Authority om EMIR – European Market Infrastructure Regulation – som er et forslag til en forordning om infrastruktur og derivater som selges på ikke-noterte markeder. ESMA er et EU-organ som skal bidra til å sikre økonomisk stabilitet ved å fremme integritet, åpenhet, effektivitet og...

Lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak - høring

Finansdepartementet  Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.09.2013  Vår ref.: 13-927-CT Deres ref.: 10/3663-17 Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 26.06.13 vedrørende lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger i forbindelse med autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak. Finans Norge støtter prinsipielt lovfesting av...

Forslag til endring i rettsgebyrloven, tinglysingsloven, kraftregisterloven m.m.

Miljøverndepartementet  Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Dato: 11.09.2013  Vår ref.: 13-1036/htg  Deres ref.: 13/1803   Det vises til Miljøverndepartementets høring vedr. forslag til endring i rettsgebyrloven, tinglysingsloven, kraftledningsregisterloven m.m. datert 21.06.2013. Finans Norge er i utgangspunktet positive til Miljøverndepartementets forslag til at gebyret for...

Forslag til endring i rettsgebyrloven, tinglysingsloven, kraftregisterloven m.m.

Miljøverndepartementet  Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Dato: 11.09.2013  Vår ref.: 13-1036/htg  Deres ref.: 13/1803   Det vises til Miljøverndepartementets høring vedr. forslag til endring i rettsgebyrloven, tinglysingsloven, kraftledningsregisterloven m.m. datert 21.06.2013. Finans Norge er i utgangspunktet positive til Miljøverndepartementets forslag til at gebyret for...

Forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato: 30.08.13 Vår ref: 13-947 Deres ref: 13/1751-1 Finans Norge viser til departementets høringsbrev om ovennevnte datert 28.06.13, og gir med dette sine merknader. 1. Bakgrunn Høringen er et forslag til endring av forskrift om startlån (”Startlånforskriften”), samt endring i forskrift om rente- og avdragsvilkår...

Tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i folketrygden

Arbeidsdepartementet  Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 06.08.2013 Vår ref.: 13-909  Finans Norge viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev av 21.06.2013 vedlagt høringsnotat om tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i folketrygden. Utforming av ny uføreordning i både offentlig og privat tjenestepensjon er en viktig del av...

Kjønnsnøytrale premier og ytelser i forsikringer utenfor arbeidsforhold

Finansdepartementet  Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.08.2013 Vår ref.: 13-598 Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 24.04.2013 vedlagt høringsnotat fra Finanstilsynet av 22.02.2013 om kjønnsnøytrale premier og ytelser i livsforsikringskontrakter som er private, frivillige og uavhengige av arbeidsforhold. Oppsummering av næringens holdning   ...

Forskrift om motsyklisk kapitalbuffer

Finansdepartementet  Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO   Dato: 12.08.2013 Vår ref.: 13-946 Deres ref.: 13/3070 Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev om forskrift om motsyklisk kapitalbuffer, datert 28. juni 2013, og gir med dette sine merknader. 1. Hovedsynspunkter Den vedtatte lovendringen om nye kapitalkrav (proposisjon 96 L 2012-2013) er kun basert på delvi...

Underkursobligasjoner - høring om skattemessig behandling

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.08.2013 Vår ref.: 13-781/SSj Deres ref.: 12/4179 – SL HWH/PBU    Det vises til departementets høringsbrev av 30.05.2013, vedlagt høringsnotat med forslag om endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev.           Finans Norge støtter forslaget om at det gjøres...

Response to consultation on “Reforming the structure of the EU banking sector”

European Commission e-mail: markt-sr-consultation@ec.europa.eu POSITION PAPER 28/06/2013   Introduction  The Nordic/Baltic economies are small, open economies with a well-functioning social safety net for citizens allowing households to take a longer term view on investments and place their financial assets in e.g. asset funds or securities. Institutional investors tend to...

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til sikkerhetsstillelse

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo    Dato: 04.07.2013  Vår ref.: 13-674 FJ/TS/MM  Deres ref.: 13/1666    Det vises til høringsbrev 06.05.13 fra Finansdepartementet om forslag til endringer i eiendomsmeglerforskriften (forskrift 23.11.07 nr. 1318). Finans Norges hovedsynspunkter er som følger: Finans Norge støtter forslaget om en økning av sikkerhetsstillelse fo...

Forslag om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Finansdepartementet   Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 24.06.2013  Vår ref.: 13-547 BKA/HH Deres ref.: 13/1689 BBE/KR   Finans Norge viser til brev fra Finansdepartementet av 11.04.13 der det var vedlagt et forslag om begrensning av fradrag ved inntektsligningen for renter som betales til nærstående långiver. 1. Hovedsynspunkter Finans Norge vil spesielt fremheve følgend...

Forslag til samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt

Skatteetaten   Postboks 9200 Grønland 0134 Oslo Dato: 20.06.2013  Vår ref.: 13-622 BKA/HH Deres ref.: 2013/256473        Finans Norge viser til brev av 29.04.13 der det var vedlagt et forslag til en samleforskrift til ligningsloven kapittel 5. Finans Norge har ingen merknader til forslaget. Med vennlig hilsen Finans Norge Erik Johansen fagdirektør                            ...

Forslag om endring av reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag

Finansdepartementet   Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 20.06.2013  Vår ref.: 13-532 BKA/HH Deres ref.: 13/394 SL HSH/KR      Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 05.04.13 der det var vedlagt et forslag om endring av reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag. Forslaget innebærer at rentekostnader kan tilordnes etter en...

Forslag til lov om forvaltning av alternative investeringsfond m.v.

Finansdepartementet   Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 19.07.2013 Vår ref.: 13-541/BKA/AJH/LTB Deres ref.:           Vi viser til departementets brev av 21.03.13 vedrørende høring om forslag til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.  Det er positivt at man understreker betydningen av at direktivet gjennomføres på en måte som best samsvarer med en...

Norsk gjennomføring av FATCA-avtale med USA

Finansdepartementet   Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 18.06.2013 Vår ref.: 13-577  Deres ref.:  13/410 SL HS/KR    Finans Norge viser til departementets høringsbrev 15. april 2013 vedrørende norsk gjennomføring av bilateral avtale med USA om FATCA mv. Våre hovedsynspunkter er: Det er ingen grunn til å utvide virkeområdet for FATCA-rapporteringen til alle kunder før man...

Eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre

Finansdepartementet   Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 17.06.2013  Vår ref.: 13-482/BKA/AJH  Deres ref.:  08/2930 FML    Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev 22.0.2013 med forslag til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre. Hovedsynspunkter Finans Norge har disse hovedsynspunktene i saken: Vi er innforstått med at den foreslåtte reguleringen vil...

Rapport om regler for sentrale motparter – forslag til endringer i verdipapirhandelloven

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 14.6.2013 Vår ref.: 13-597 Deres ref.: 12/3034 TYH Finans Norge viser til høringsbrev 24.4.2013 fra Finansdepartementet vedlagt rapport om regler for sentrale motparter – forslag til endringer i verdipapirhandelloven. Finans Norge er tilfreds med at Finanstilsynet og Finansdepartementet har tatt initiativ til å få...

Arbeidsgrupperapport om forsikringsskjønn

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep 0030 OSLO Dato: 02.04.2013 Vår ref.: 13-229 Deres ref.: 10/2739 ReE Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 31.01.2013 med anmodning om merknader til nevnte rapport. Finans Norge mener som arbeidsgruppen, at skjønnsinstituttet er en god og hensiktsmessig ordning som må videreføres. Vi stiller oss imidlertid positive til...

Forskrift om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Finansdepartementet   Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 27.05.2013  Vår ref.: 13-554  Deres ref.:         Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 12.04.2013 vedrørende forslag om forskrift til nye regler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak. I forslag til forskrifts § 2-38-2 bokstav d legges det opp til at...

Beregningsgrunnlag for kapitalkrav

Finansdepartementet  Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 27.05.2013 Vår ref.: 13-473 Deres ref.: 12/5110 mw/egr      Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 22. mars 2013, om alternative regler for beregningsgrunnlaget for kapitalkrav. Finans Norge gir med dette sine hovedmerknader, og viser også til utdypende vedlegg. Hovedsynspunkter Prinsippene for...

Maksimal beregningsrente i livsforsikring etter 1. januar 2014

Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO Dato: 21.05.2012 Vår ref.:  13-620  Deres ref.: 13-4299     Finans Norge viser til Finanstilsynets høringsbrev 26.04.2013, hvor det foreslås å sette ned den høyeste tillatte beregningsrenten for ny pensjonsopptjening i livsforsikring til 2,0 prosent med virkning fra 01.01.2014. Dagens rentenivå og utsiktene til fortsatt lave...

Høring vedrørende gjennomlysning for statslån

Oslo Børs Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO Dato: 30.04.2013 Vår ref.: 13-595 Deres ref.:  867237      Det vises til Oslo Børs’ høringsnotat 22.03.2013 vedrørende gjennomlysning for statslån, med forslag til endringer i markedsmodellen for statsobligasjonslån og statskasseveksler. Finans Norge har fått utsatt høringsfristen til 30.04.2013. De foreslåtte endringene innebærer at...

Forslag til endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Oslo ABM

Oslo Børs  Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO Dato: 05.04.2013 Vår ref.: 13-392 Deres ref.:   866752      Det vises til Oslo Børs brev 05.03.13, der forslag til endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Oslo ABM sendes på høring. Vedrørende forslaget til nytt pkt. 3.6.5 (3) i obligasjonsreglene, om unntak for offentliggjøring av halvårsrapport innen to måneder, antas det a...

Forslag til endringer i utstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Oslo Børs Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO Dato: 05.04.2013 Vår ref.: 13-391 Deres ref.:  866911      Det vises til Oslo Børs brev 05.03.13 med forslag til endringer i utstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess. Finans Norge støtter forslagene til endring og har ingen merknader til høringen. Med vennlig hilsen Finans Norge Arne Johan Hovland seksjonsdirektør Torkil Wiberg...

Håndtering av levealdersrisiko i nytt tjenestepensjonsprodukt

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.04.2013 Vår ref.: 13-545 Deres ref.: Innledning Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 11.01.2013 om Finanstilsynets forslag til håndtering av levealdersrisiko i ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Håndtering av levealdersrisiko i ny privat kollektiv tjenestepensjon må balansere flere ulike...

Forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Også sendt elektronisk til: postmottak@fin.dep.no  Dato: 08.04.2013 Vår ref.: 13-55 Finansjuridisk/EAH Deres ref.: 12/5221 SL EF/kth Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 08.01.2013 med forslag om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven. Finans Norge støtter tiltak for å hindre at skatte- og avgiftspliktige...

Forslag til endring i taushetspliktbestemmelsene i finanstilsynsloven, sentralbankloven og folketrygdfondloven

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep0030 OSLO Dato: 18.03.2013  Vår ref.: 13-283 BKA/EAH  Deres ref.: 10/2587 GKB      Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 06.02.2013 med forslag om endringer i ovennevnte lover. Finans Norges støtter i hovedsak de foreslåtte endringene. Vi mener de foreslåtte endringene gir klare og forutberegnelige regler for taushetsplikt for ...

Endringer i forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger

Olje og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Dato: 15.03.2013  Vår ref.: 13-140/LPA-MC Deres ref.: 12/1063    Finans Norge viser med dette til Olje- og energidepartementets høringsnotat av 15. januar 2013 om forslag til endring i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger, der det foreslås å redusere tariffene fo...

Endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag – LK06 og LK06-samisk

Utdanningsdirektoratet  Postboks 9359,  Grønland 0135 Oslo    Dato: 04.03.2013 Vår ref.: NOS/HEJ  Vi viser til Utdanningsdirektoratets høringsnotat om justering av læreplanene i de nevnte fagene. Finans Norge vil med dette avgi høringsuttalelse om fagene matematikk og samfunnsfag. Vi vil spesielt knytte våre kommentarer til temaet personlig økonomi. Finans Norge har lenge me...

Forslag til endring av forskrift av 12.09.03 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep. 0032 OSLO  Dato: 18.02.2013  Vår ref.: 12-1410 BKA/HH Deres ref.:   200600063-/BSS      Finans Norge viser til Fiskeri- og kystdepartementets brev av 06.11.12 der det var vedlagt et høringsnotat om forslag til endring av forskrift av 12.09.03 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.  Departementet uttaler at...

Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

Barne-, likestillings – og inkluderingsdepartementet  Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Dato: 14.02.2013 Vår ref.:  12-1631 BKA/TS/MM  Deres ref.: 12/6743 Det vises til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev 12.12.2012 der det legges frem et forslag om etablering av et gjeldsregister. Vi viser også til telefonisk kontakt med departementet der vi ble...

Forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Fornyings- og administrasjonsdepartementet   postmottak@fad.dep.no Dato: 05.02.2013  Vår ref.: 12-1400  Deres ref.:   12/2935 Finans Norge viser til Fornyingsdepartementets brev av 5. november 2012, der forslag til ovennevnte forskrift ble sendt på høring, samt revidert høringsbrev av 11. desember 2012. Sammendrag Finans Norge er positiv til at det stilles konkrete krav til...

Forslag til endring av beskatning av barn og unge som har fått engangserstatning og forsikringsutbetaling ved personskade og tap av forsørger

Finansdepartementet   Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO postmottak@fin.dep.no Dato: 23.01.2013  Vår ref.: 12-1664  Deres ref.:  12/4650 SL ELGH/KR      Finans Norge viser til departementets brev av 14.12.2012 med forslag om endringer i skattelovens § 2-14 og § 4-22. Fristen for merknader er 25.01.2012. Forslagene går i korthet ut på: At gjeldende bestemmelse om barn og unges...