Utkast til ISA 315 (Revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser og ISA 610 (Revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utkast til ISA 315 (Revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser og ISA 610 (Revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

Den norske Revisorforening
Postboks 2914 Solli
0230 OSLO

Dato: 27.09.2012 
Vår ref.: 12-710 BKA/HH


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Den norske Revisorforening av 02.07.12 hvor det var vedlagt et utkast til revidert ISA 315 og revidert ISA 610.

Revidert ISA 610 gir et rammeverk for hvordan revisor kan bruke arbeidet utført av en internrevisjonsfunksjon for å innhente revisjonsbevis. Endringene i ISA 315 er gjort for å tilpasse standarden til endringene i ISA 610. Revisjonskomiteens utkast er en oversettelse av de tilsvarende internasjonale revisjonsstandardene fra IAASB.

FNO har ingen merknader til høringsutkastet.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Erik Johansen
seksjonsdirektør                                           

 

                                               Herborg Horvei
                                               fagsjef