Revisjon av selvangivelser og andre skjema for 2013

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Revisjon av selvangivelser og andre skjema for 2013

Skattedirektoratet  
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Dato: 23.10.2012 
Vår ref.: 12-1038 BKA/HH
Deres ref.: 2012/384868


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Skattedirektoratet av 24.09.12 der det inviteres til å komme med forslag til forbedringer og påpeking av feil og mangler i skjemaene som ble brukt ved likningen for inntektsåret 2011.

FNO vil bemerke at RF-1173 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. fremdeles ikke er helt tilpasset selskaper som rapporterer etter IFRS.

Vi vil i denne sammenheng peke på at noen banker ikke har en fordeling av utlån i sin balanse som tilsvarer underpost 3410, 3420, 3430, 3440, 3450 og 3460 i Næringsoppgave 4, og at det tar uforholdsmessig mye tid å utarbeide en slik fordeling fordi den skal rapporteres i næringsoppgaven. FNO vil foreslå at nevnte underposter slås sammen til en post for ”Utlån”.

Sertifikater og obligasjoner mv. skal fordeles på utsteder i underpost 3610 og 3620. En slik spesifisering blir ikke brukt i IFRS regnskaper og kan etter vårt syn med fordel fjernes fra oppstillingen i næringsoppgaven.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Erik Johansen
seksjonsdirektør        

                                                             Herborg Horvei
                                                             fagsjef