Rapport fra Gründerrådet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rapport fra Gründerrådet

Kommunal- og regionaldepartementet, 
regionalpolitisk avdeling

Dato: 27.08.2012
Vår ref.: HEJ
Deres ref.: 11/1634-24

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Gründerrådets rapport som ble sendt på høring 19.juni d.å. Høringsinstansene er bedt om å kommentere sitt syn på rapporten generelt, om det er noen tiltak som ikke er nevnt og hvilke av de foreslåtte tiltakene som det er viktigst å følge opp.

FNO deler synet om at entreprenørskap er en viktig drivkraft i utviklingen av velferdssamfunnet, og for å få til dette samt bidra til å øke verdiskapingen i samfunnet må ideer omsettes til bedrifter.

Finansnæringen spiller en sentral rolle i prosessen med å etablere nye og levedyktige bedrifter, gjennom finansiering og rådgivning. Bankene har lange tradisjoner for å være viktige alliansepartnere og gode rådgivere overfor det lokale næringsliv. Spesielt sparebankene som lever i skjebnefelleskap med sine lokale markeder er helt avhengig av at det skjer næringsutvikling og vekst lokalt.

FNO vil innledningsvis knytte et par generelle kommentarer til rapporten. I utgangspunktet er det mangel på arbeidskraft i Norge, og en må derfor være forsiktig med å etablere ordninger som binder opp arbeidskraft uten at man har et tilstrekkelig stort verdiskapingspotensial for ny virksomhet.

Vi vil dessuten knytte en kommentar til virkemiddelapparatet for gründere. Etter vår mening er det et problem hvis det blir for mange ordninger på dette området. Dersom man mener at det mangler noen ordninger, bør man heller vurdere å justere noen av de nåværende før man etablerer nye.    

Resten av høringsuttalelsen vår er knyttet til avsnittet om entreprenørskapskultur. I denne sammenheng vil vi legge vekt på at en satsing på morgendagens næringsliv også bør innebære et samarbeid med skolen om entreprenørskap.

Entreprenørskap i skolen bør være for alle

For å skape gode forhold for vekst og utvikling av næringslivet i årene fremover, må dagens ungdom gis kunnskap og muligheter til å etablere nye bedrifter. På denne bakgrunn mener FNO det er viktig å kunne trene på gründervirksomhet i trygge omgivelser gjennom utdanningssystemet. Vi støtter således Gründerrådets anbefaling om at entreprenørskap bør være et tilbud til alle i skolen, og ikke et tilfeldig tilbud, slik det er i dag.

Finansnæringen sentral rolle

En kartlegging blant våre medlemmer som FNO gjennomførte i fjor høst viste at mer enn 60 finansbedrifter har et organisert samarbeid med en eller flere skoler. Skolesamarbeidet varierer fra informasjon om personlig økonomi til entreprenørskap. Det siste er spesielt relevant i denne sammenheng. 

Finansnæringen spiller en aktiv rolle som rådgivere og mentorer overfor elev-, ungdoms-, og studentbedrifter på de ulike klassetrinnene gjennom hele utdanningsløpet. Dette er nyttig kunnskap for elevene og verdifullt for samfunnet. Flere undersøkelser har vist at etableringsgraden blant ungdom som har deltatt i ungdoms- og studentbedrifter gjennom utdanningen er minst dobbelt så stor som ellers i befolkningen. Det viser hvor viktig det er å få inn entreprenørskapsholdningen på et tidlig tidspunkt. Entreprenørskap i utdanningen bidrar dessuten til kjennskap om behov og muligheter i eget nærmiljø og styrker dermed tilhørigheten til hjemstedet.  Finansnæringen samarbeider med Ungt Entreprenørskap ( UE) for å få til dette. Samarbeidet på lokalplan har vist seg å være et viktig virkemiddel i arbeidet med å utvikle flere gründere. FNO mener det er fornuftig å bygge videre på det gode samarbeidet som allerede finnes mellom disse aktørene: lokalt næringsliv, deriblant bank og forsikring, skole, og Ungt Entreprenørskap.

Bedriftsøkonomi og personlig økonomi  

FNO vil også påpeke at temaet personlig økonomi bør få større oppmerksomhet i skolen. Kunnskap om personlig økonomi og gode holdninger til økonomi er etter vår oppfatning en nødvendig kunnskapsbasis for kommende gründere.

FNO har tidligere i år levert uttalelse til Utdanningsdirektoratets høring om forslag til innføring av nye valgfag fra høsten 2013. I denne sammenheng vil vi gjerne gjenta våre kommentarer til det nye valgfaget Produksjon av varer og tjenester der elevene skal få praktisk trening i idéutvikling og med de prosessene som er nødvendige for å ferdigstille og tilby en vare eller en tjeneste. ”…” Etter FNOs mening bør fagemner fra personlig økonomi tas inn i valgfaget. Dette, fordi det er naturlig å starte med egen økonomi før man begynner å arbeide med problemstillinger knyttet til bedriftens økonomi. Vi tror at en slik innfallsvinkel vil gjøre dette valgfaget enda mer relevant.”…”  

Med vennlig hilsen

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Arne Hyttnes
administrerende direktør