Oppheving av skatteplikt for inntekt og avskjæring av fradrag for kostnader og tap knyttet til utvinning av petroleum i utlandet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Oppheving av skatteplikt for inntekt og avskjæring av fradrag for kostnader og tap knyttet til utvinning av petroleum i utlandet

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
 

Dato: 02.08.2012  
Vår ref.: 12-648 BKA/HH
Deres ref.: 12/2440 SL AKR/KR

 

 

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 15.06.12 hvor det var vedlagt et høringsnotat om oppheving av skatteplikt for inntekt og avskjæring av fradrag for kostnader og tap knyttet til utvinning av petroleum i utlandet.

Departementet foreslår å unnta inntekter fra petroleumsutvinning i utlandet fra skatteplikt. Dermed vil det heller ikke være fradragsrett for kostnader og tap som pådras i tilknytning til slik inntekt. Bakgrunnen for forslaget er å hindre at Norge gjennom skattesystemet subsidierer petroleumsutvinningsvirksomhet i utlandet. Med dagens regler vil norske oljeselskap (som har norsk landbasert inntekt) kunne få fradrag for store deler av kostnadene og tapene ved utenlandsaktiviteten i sin norske landbaserte inntekt, uten at Norge kan regne med å få fremtidige skatteinntekter fra utenlandsaktiviteten. Departementet peker på at dette er prinsipielt uheldig og vil på litt lengre sikt få store økonomiske konsekvenser dersom gjeldende regler ikke endres.

FNO har ingen merknader til forslaget.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

Erik Johansen
seksjonsdirektør        

 

                                               Herborg Horvei
                                               fagsjef