NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II – Provenyanslag

Gå til hovedinnhold
Publisert:

NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II – Provenyanslag

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 28.09.2012 
Vår ref.: 12-698 – LPA/SKP 

 

Vi viser til høringsbrev av 24.08.2012.

I forbindelse med stortingsbehandlingen av lovforslaget i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II, er det nødvendig å ta stilling til hvordan statens inntekter og utgifter påvirkes av endringene i rammeverket for de skattebegunstigede tjenestepensjons-ordningene i privat sektor. Det gjøres derfor i høringsbrevet kort rede for Finansdepartementets arbeid med og vurderinger av provenyvirkningene av det forslaget Banklovkommisjonen har lagt frem.

Det vises for øvrig til brev av 07.07.2009 fra Finansdepartementet til Banklovkommisjonen som gir uttrykk for at ”Banklovkommisjonens forslag til endringer i de skattebegunstigede tjenestepensjonsordningene i privat sektor bør i utgangspunktet være provenynøytrale for det offentlige”.

Finansdepartementet konkluderer i høringsbrevet med at det foreliggende forslaget fra Banklovkommisjonen i NOU 2012:13 synes å være om lag provenynøytralt på sikt. Videre vil departementet komme tilbake til spørsmålene om maksimale innskuddssatser og knekkpunkt i innskuddsordninger i forbindelse med fase III av Banklovkommisjonens utredning.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) støtter ovennevnte vurderinger fra Finansdepartementet. Vi er enige i at Banklovkommisjonens forslag til ny kollektiv tjenestepensjonslov i NOU 2012:13 synes å være i tråd med føringen om provenynøytralitet for det offentlige, som har vært en av forutsetningene for dette arbeidet i Banklovkommisjonen.     

Med vennlig hilsen

Finansnæringens Fellesorganisasjon
livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

Stefi Kierulf Prytz
direktør