Framlegg om endringar i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. - gjennomføring av direktiv 2011/90/EU

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Framlegg om endringar i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. - gjennomføring av direktiv 2011/90/EU

Justis- og beredskapsdepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO
Dato: 07.12.2012 

Vår ref.: 12-1359 BKA/TS/CT 
Deres ref.: 12/3723 EP PSW/JOE/bj       

FNO viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 29.10.12 om endringer i forskrift 7. mai 2010 nr.654 om kredittavtaler mv. - gjennomføring av direktiv 2011/90/EU som har høringsfrist 07.12.12.

FNO stiller seg positive til at departementet endrer strukturen i kredittavtaleforskriften § 7 slik at den strukturelle oppbygningen når det gjelder forutsetningene for beregning av effektiv rente blir likere den som fremgår av direktiv 2008/48/EF artikkel 19 og vedlegg I del II, enn det den er etter gjeldende regler. 

På bakgrunn av reglenes kompleksitet og den korte høringsfristen, har FNO ikke fått en fullstendig oversikt over om reglene innebærer realitetsendringer, og eventuelt om og hvilke endringer det er nødvendig å gjennomføre som følge av forslaget.

Vi har merket oss at departementet foreslår at reglene skal tre i kraft allerede 01.01.13. Som departementet selv skriver, kan forslaget nødvendiggjøre endringer i finansforetaks rutiner og datasystemer for beregning av effektiv rente. Etter vårt syn vil det innen den korte ikrafttredelsesfristen både være utfordrende å finne ut om regelendringene innebærer noen realitetsendringer, og eventuelt hva slags rutine- og systemendringer som er nødvendig. 

FNO vil videre peke på at det er ikke er mulig å gjennomføre eventuelle systemendringer innenfor prosedyrene for endringshåndtering som finansforetak har utarbeidet i samsvar med IKT-forskriften § 9, innen den foreslåtte ikrafttredelsesfristen. Dersom det er nødvendig med systemendringer, vil finansforetakene måtte forholde seg til de prosedyrer som er utferdiget i medhold av den nevnte forskriften. FNO er følgelig av det syn at departementet må fastsette en overgangsregel som tar høyde for at nødvendige rutine- og systemendringer må gjøres i tråd med fastsatte endringsprosedyrer. 

Forbrukerombudet har, i samarbeid med representanter for FNO og Finansieringsselskapenes Forening, utarbeidet en veiledning til finansavtaleloven § 46. Veiledningen oppstiller krav til opplysninger som skal gis ved markedsføring av kredittavtaler, og formålet med veiledningen er å vise hvilke opplysninger som må inngå i et ”representativt eksempel”, jf. finansavtaleloven § 46 annet ledd.
Forbrukerombudet skriver i veiledningen at ombudet vil anse opplysningsplikten etter § 46 oppfylt dersom næringsdrivende i markedsføringen har med de opplysningene som fremgår av eksemplene angitt for ulike kredittyper. Ved utformingen av de representative eksemplene er forutsetningene som følger av forskrift om kredittavtaler § 7 hensyntatt. FNO antar at Forbrukerombudet vil gjennomgå veiledningen som følge av forskriftsendringene, og FNO har som mål å videreføre samarbeidet med ombudet. Etter vår oppfatning må næringen kunne legge prinsippene i veiledningen til grunn frem til denne eventuelt blir endret og til det blir praktisk mulig å gjennomføre eventuelle rutine- og systemendringer. 

Departementet viser i høringsnotatet til at det er ønskelig å gi forskriftsendringene virkning også for eksisterende kredittavtaler. Departementet henviser blant annet til at forutsetningene om beregning av effektiv rente i stor grad henger sammen med reglene i finansavtaleloven om opplysningsplikt før og i forbindelse med inngåelsen av kredittavtalen, og i den sammenheng etter sin art kun vil få praktisk virkning for nye avtaler. FNO deler departementets syn om at det vil være hensiktsmessig at ny beregningsmåte for effektiv rente blir gjort gjeldende for både inngåtte og nye avtaler. 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Trond Søyland
seksjonsdirektør 

Charlotte Tvedt
juridisk seniorrådgiver