Forslag til planprogram – regional plan for utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til planprogram – regional plan for utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling

Akershus fylkeskommune
v/avd. for videregående opplæring
Postboks 1200 Sentrum 
0107 Oslo

Dato: 10.09.2012 
Vår ref.: HEJ 
Deres ref.:2011/24310-3/63796/2012 EMNE U01 


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til forslag til ovennevnte planprogram fra Akershus fylkeskommune som ble sendt på høring 18.juni d.å. FNO, som har fått saken oversendt fra Finansnæringens Arbeidsgiverforening, har følgende merknader til planprogrammet og spesielt til Planprogrammets punkt 3.

Økt samvirke mellom de ulike samfunnssektorene er etter FNOs oppfatning viktig for å sikre fremtidig verdiskapning. Styrking av dialogen mellom utdanningssektoren og arbeids- og næringslivet vil bidra til å bygge ned ”avstand mellom den utdanning om gis og kunnskapsbehovet arbeidslivet antas å ville ha fremover” (Forslag til planprogram, side 6).  Å benytte arbeidslivet som opplærings- og utdanningsarena for å oppnå dette er uten tvil fornuftig.

Finansnæringen spiller en sentral rolle i prosessen med å etablere nye og levedyktige bedrifter, gjennom finansiering og rådgivning. Bankene har lange tradisjoner for å være viktige alliansepartnere og gode rådgivere overfor det lokale næringsliv. Spesielt sparebankene, som lever i skjebnefelleskap med sine lokale markeder, er helt avhengige av at det skjer næringsutvikling og vekst lokalt.

Entreprenørskap i skolen bør være for alle

For å skape gode forhold for vekst og utvikling av næringslivet i årene fremover, må de unge gis kunnskap og muligheter til å etablere nye bedrifter. Flere undersøkelser har vist at etableringsgraden blant ungdom som har deltatt i ungdoms- og studentbedrifter gjennom utdanningen er minst dobbelt så stor som ellers i befolkningen. Det viser hvor viktig det er å få inn entreprenørskapsholdningen på et tidlig tidspunkt. Entreprenørskap i utdanningen bidrar dessuten til kjennskap om behov og muligheter i eget nærmiljø og styrker dermed tilhørigheten til hjemstedet. Da er det vesentlig at skole og næringsliv samarbeider om entreprenørskap, og at opplæringen i entreprenørskap settes i system.

FNO mener det er viktig å kunne trene på entreprenørskap i trygge omgivelser gjennom utdanningssystemet. Vi mener således at entreprenørskap bør være et tilbud til alle i skolen, og ikke et tilfeldig tilbud, slik det er i dag. I den forbindelse viser vi til vår høringsuttalelse vedr. Gründerrådets rapport, avgitt til Kommunal og regionaldepartementet, 27.august d.å.

Finansnæringen sentral rolle

En kartlegging blant våre medlemmer som FNO gjennomførte i fjor høst viste at mer enn 60 finansbedrifter har et organisert samarbeid med en eller flere skoler. Skolesamarbeidet varierer fra informasjon om personlig økonomi til entreprenørskap. Det siste er spesielt relevant i denne sammenheng. 

Finansnæringen spiller en aktiv rolle som rådgivere og mentorer overfor elev-, ungdoms-, og studentbedrifter på de ulike klassetrinnene gjennom hele utdanningsløpet. Dette er nyttig kunnskap for elevene og verdifullt for samfunnet. Finansnæringen samarbeider med Ungt Entreprenørskap (UE) for å få til dette. I skoleåret 2011/-12 fikk mer enn 10.000 elever i grunnskolen opplæring av medarbeidere fra finansnæringen på landsbasis. Samarbeidet på lokalplan har vist seg å være et viktig virkemiddel i arbeidet med å utvikle flere entreprenører. FNO mener det er fornuftig å bygge videre på det gode samarbeidet som allerede finnes mellom disse aktørene: lokalt næringsliv, deriblant bank og forsikring, skole, og Ungt Entreprenørskap. Det kan legges til grunn at interessen for å bidra er til stede også blant de av våre medlemsbedrifter som ennå ikke har systematisert sitt samarbeid med skoleverket.

Bedriftsøkonomi og personlig økonomi  

FNO vil med dette også påpeke at temaet personlig økonomi bør få større oppmerksomhet i skolen. Kunnskap om personlig økonomi og gode holdninger til økonomi er etter vår oppfatning et nødvendig fundament for et greit voksenliv. Ikke minst er det av avgjørende betydning for kommende bedriftsetablerere.

FNO har tidligere i år levert uttalelse til Utdanningsdirektoratets høring om forslag til innføring av nye valgfag fra høsten 2013. I denne sammenheng vil vi gjerne gjenta våre kommentarer til det nye valgfaget Produksjon av varer og tjenester der elevene skal få praktisk trening i idéutvikling og med de prosessene som er nødvendige for å ferdigstille og tilby en vare eller en tjeneste. ”…” Etter FNOs mening bør fagemner fra personlig økonomi tas inn i valgfaget. Dette, fordi det er naturlig å starte med egen økonomi før man begynner å arbeide med problemstillinger knyttet til bedriftens økonomi. Vi tror at en slik innfallsvinkel vil gjøre dette valgfaget enda mer relevant.”…”  

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Marit Sagen Åstvedt
direktør
avdeling for næring og samfunn