Forslag om endringer i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om endringer i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.

Justis- og beredskapsdepartementet  
Lovavdelingen 
Postboks 8005 Dep 
0030 Oslo

Dato: 16.11.2012 

Vår ref.: 12-1260 BKA/TS/MM 
Deres ref.: 12/5462 EP GUS/mk


Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 04.10.2012 der departementet foreslår endringer i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og enkelte andre lover. I tillegg foreslår departementet endring av fristene ved kreditorvarsel i enkelte av de sammenslutningsrettslige lovbestemmelsene. 

FNO støtter at kravet til kunngjøringer i papiravis avvikles, og at fristene for kreditorvarsling reduseres til 6 uker. Dette er likevel under den forutsetning av at de elektroniske systemene er av tilstrekkelig kvalitet og tilgjengelighet for kreditorene. 

FNOs vurdering av forslaget  

  1. 1.      Endring i reglene om offentlige kunngjøringer

FNO mener aviskunngjøring ikke er nødvendig som følge av dagens økende bruk av elektroniske kunngjøringer. FNO støtter alternativ 1 i høringsnotatet, som foreslår at kravet til kunngjøringer i papiravis avvikles.

Det presiseres likevel at en forutsetning for avvikling av kunngjøringer i papiravis, er at slike elektroniske kunngjøringssystemer har god kvalitet og at de kommuniserer effektivt med bankenes systemer. Dette for å hindre at kreditor taper sine rettigheter på grunn av at varslet ikke har vært tilgjengelig på en tilfredsstillende måte.

FNO mener videre at det er usikkert i hvilken grad små bedrifter og privatpersoner fanger opp elektroniske kunngjøringer på samme måte som for eksempel banker. Det kan bli en utfordring for mindre aktører som ikke bestiller løpende kreditorvarslinger. Regelverket må utformes slik at det tar hensyn til alle gruppene av ulike kreditorer. Dette kan blant annet oppnås gjennom forslaget om gratis elektroniske tjenester.

  1. 2.      Endring i fristene for kreditorvarsling

Under forutsetning av tilfredsstillende varsling etter forslaget i punkt 1, mener FNO fristene for kreditorvarsling kan settes ned til 6 uker for samtlige av de bestemmelser som foreslått i høringsnotatet.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Trond Søyland
seksjonsdirektør                                                                                          

                                                                       Marianne Arvei Moen 
                                                                       juridisk rådgiver