Forslag om å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt

Finansdepartementet  
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 18.12.2012 
Vår ref.: 12-1002 
Deres ref.:   10/4996 GKB   

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev 14.9.12 om forslaget om å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt.

FNOs synspunkter FNO har disse synspunktene i saken:

  • FNO støtter forslaget om endring i verdipapirregisterloven for å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt. 
  • Finansnæringen er positiv til at det skjer forskning på dette området, noe som kan gi bedre viten om hvordan finansmarkedene fungerer og hvordan de kan bli enda mer velfungerende. 
  • Det er viktig at forskere som får tilgang til de taushetsbelagte opplysningene, underkastes krav om taushetsplikt. Dette understrekes av at brudd på reglene er straffesanksjonert. Opplysninger om formuesforhold behandles i utgangspunktet som fortrolige. Dette er opplysninger som ikke ønskes offentliggjort ut fra personlige hensyn, eller det kan være ut fra forretningsmessige hensyn. Den tekniske utviklingen gjør at det i større grad enn tidligere er mulig å sammenstille anonymiserte opplysninger fra verdipapirregistre med andre offentlig tilgjengelige kilder, slik at identifikasjon av investorene blir mulig. Opplysninger som i seg selv kan virke ”harmløse” og anonyme, kan altså få stor betydning. Således er det viktig at det utpekes en som skal ha ansvar for behandling av opplysningene, og at de ikke kommer til uvedkommende.
  • Utenlandske forskere vil i utgangspunktet ikke være underlagt straffansvar ved brudd på taushetsplikten, da brudd på verdipapirregisterloven ikke omfattes av straffeloven § 12 nr. 4. Antall utenlandske forskere i Norge har ifølge nettstedet www.forskning.no eksplodert, og i 2009 ble 26 % av alle doktorgrader som avlagt ved norske universitet, avlagt av personer med ikke-norsk statsborgerskap. Denne andelen er økende. Det må tas hensyn til dette momentet når det bestemmes hvem som skal få tilgang til opplysninger.

Særlige forhold som gjelder obligasjoner

Mens en aksjeeierbok og et aksjeeierregister er offentlig, gjelder det ikke tilsvarende regler for obligasjonseierregister. Det er viktig å motvirke at taushetsbelagte opplysninger som en forsker har fått tilgang til fra obligasjonseierregisteret, ikke tilflyter obligasjonsutsteder.

Betaling for utlevering av opplysninger

FNO mener at det er riktig at det betales vederlag til verdipapirregistre for utleveringen av materiale.  Verdipapirregistre drives på kommersiell basis. Et pålegg om å sammenfatte og utlevere opplysninger til forskningsformål, kan legge beslag på store ressurser hos verdipapirregisteret. Vederlaget som skal betales, bør minst dekke de utgiftene som verdipapirregisteret påføres i form av arbeid og sammenstilling av data, utlevering, administrasjon osv.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Arne Johan Hovland
seksjonsdirektør

Liv Tove Bakken
fagsjef