Forskrift om unntak fra krav til opplysninger om nærstående parter for foretak som helt eller delvis er eid av offentlig myndighet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskrift om unntak fra krav til opplysninger om nærstående parter for foretak som helt eller delvis er eid av offentlig myndighet

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 27.09.2012 
Vår ref.: 12-700 BKA/HH
Deres ref.: 12/524 TYH

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Finansdepartementet av 29.06.12 hvor det var vedlagt et forslag fra Finanstilsynet om å gi visse unntak fra notekravet i regnskapsloven § 7-30 b om transaksjoner med nærstående parter for selskaper som helt eller delvis er eid av det offentlige. Forslaget tilsvarer unntaket i IAS 24. Finanstilsynet peker på at det er uheldig at det i dag kan være et strengere notekrav for nærstående selskaper som helt eller delvis er offentlig eide, og som rapporterer etter regnskapsloven, enn for selskaper som rapporterer etter IFRS.

FNO har ingen merknader til høringsnotatet.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Erik Johansen
seksjonsdirektør 

                                               Herborg Horvei
                                               fagsjef