Forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Arbeidsdepartementet
Postboks 8019
Dep0030 OSLO

Dato: 14.09.2012 
Vår ref.: 12-606 


Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev av 6. juni 2012. I vårt høringssvar av 26.06.2012, meddelte vi at FNO ikke hadde merknader til departementets forslag.

FNO har ingen prinsipielle bemerkninger til den omlegging av kommunale og fylkeskommunale folkevalgtes pensjonsordninger, som nå foreslås av Arbeidsdepartementet. I ettertid har vi likevel blitt oppmerksom på noen forhold av praktisk og administrativ art som vi ønsker å kommentere. 

I forskriftsutkastet er det ikke gitt noe forslag til ikrafttredelsestidspunkt for omleggingen, men i høringsnotatet heter det at ”datoen for når opptjeningen skal gjelde fra foreslås å være fra tidspunktet da forskriften blir endret”.

Etter nærmere vurdering har pensjonsinnretningene i FNO som leverer offentlig tjenestepensjon, kommet til at nye ordninger som foreslått her ikke kan iverksettes før 01.01.2014, uavhengig av når forskriften måtte bli vedtatt.

Årsaken til dette er at ingen av pensjonsleverandørene i dag har systemer på plass for dette, og de ser ikke at det vil være mulig å rekke å få dette på plass tidligere. Det vil ta tid før forskriftene som nå er på høring vedtas. Etter at disse reglene vedtas, gjenstår det å lage vedtekter til dette regelverket. For å utforme disse produktene er det avgjørende at de nevnte forholdene kommer på plass først. Videre er det behov for tid til å etablere ordningene i praksis, samt til å følge opp alle formelle rutiner i forhold til dette. FNO anser det derfor ikke som realistisk at de foreslåtte endringene kan tre i kraft før tidligst 01.01.2014.  


Med vennlig hilsen

Finansnæringens Fellesorganisasjon
livsforsikrings og pensjonsavdelingen

Espen Tørum
fagsjef