Endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep 
0030 Oslo

Dato: 17.10.2012 
Vår ref.: 12-1321  

Det vises til Finansdepartementets brev av 31.08.2012 med foreslåtte endringer i verdipapirforskriften som følge av endringer i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (prospektforordningen).

Endringene i kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 kommer som følge av EU-kommisjonens vedtak av to endringsforordninger, kommisjonsforordning (EU) nr. 486/2012 og kommisjonsforordning 311/2012.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 486/2012 gjelder i hovedsak kravene til grunnprospekt og endelige vilkår med detaljerte krav om hvilken informasjon som må inntas i grunnprospektet og hvilken informasjon som helt eller delvis kan inntas i endelige vilkår. Endringene synes å bidra positivt sett fra både investor- og utstedersiden med økt sammenlignbarhet i prospektsammendrag og lempeligere krav til prospektinnhold i visse tilfeller. 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) støtter Finanstilsynets forslag til ny del V i verdipapirforskriften om forenklede krav i verdipapirforskriften.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 311 innfører en utvidelse av regnskapsprinsipper fra tredjelandsutstedere som anses likeverdige med IFRS, og som dermed kan anvendes som regnskapsspråk i prospekter uten å måtte omarbeides. Dette vil ikke føre til endringer i verdipapirforskriften, utover en henvisning til forordningen i verdipapirforskriften § 7-13. Vi har ingen merknader til dette.

Av andre endringer støtter FNO Finanstilsynets forslag om å fastsette dispensasjonsgrunnlaget i vphl. §7-6 (1) nr. 5 i forskrift. Forslaget effektiviserer prosessen for utstedere som oppfyller kravene og ikke lenger vil måtte søke om dispensasjon.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens FellesorganisasjonArne Johan Hovland
seksjonsdirektør

Torkil Wiberg
rådgiver