Digital kommunikasjon som hovedregel - endringer i forvaltningsloven

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Digital kommunikasjon som hovedregel - endringer i forvaltningsloven

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO

Dato: 21.12.2012
Vår ref.: 12-64 FNO

FNO viser til Fornyingsdepartementets ekspedisjon av 5. oktober 2012 der forslag til endringer i forvaltningsloven med sikte på at post fra forvaltningen kan sendes digitalt med mindre mottaker har reservert seg, ble sendt på høring.

FNO anbefaler at regelen som hjemler forvaltningens bruk av digital kommunikasjon i saker som hører under forvaltningsloven, kun formuleres i forvaltningsloven § 15a. Det er noe utydelig i høringsbrevet og høringsnotatet om det som et alternativ foreslås at forvaltningens adgang til å sende digital post til borgerne/bedriftene skal reguleres både i § 15a og §§ 16 og 27. Dette mener vi i så fall ville blitt en uoversiktlig ”dobbeltregulering”. Vi har dessuten vanskelig for å se at ordlyden i de foreslåtte alternative tekstene for hhv § 15a og §§ 16 og 27 er helt i harmoni. Eventuelle begrensninger i bruk av digital kommunikasjon (for eksempel begrenset til kun digital postkasse) tror vi da heller bør reguleres i forskrift. En forskriftsregulering vil være mer fleksibel å tilpasse en utvikling som neppe er lett å forutse i dag.

For øvrig er det FNOs generelle holdning at myndighetene bør tilby alle borgerne en sikker digital meldingsboks, men at den enkelte fritt må kunne velge en alternativ meldingsboks levert av en kommersiell aktør, eventuelt reservere seg mot elektronisk kommunikasjon, se vår høringsuttalelse av 1. desember 2011 til FAD til rapport om felles meldingsboks. En konsekvens av dette er at det er mest nærliggende å anbefale at § 15a utformes i samsvar med høringsforslagets alternativ 2 om digitalt førstevalg for de digitalt aktive. Dette selv om vi ser at alternativ 1 nok vil gjøre at man raskere vil kunne få et større antall digitale brukere og dermed også flere digitale utsendelser.

Hvordan det digitale postkasse-, adresseringssystemet og reservasjonsordningen skal organiseres mv, bør reguleres i egen forskrift. Det bør antagelig også åpnes for at enklere meldinger/varsler uten personopplysinger eller særlige konsekvenser for innbyggerne bør kunne sendes som ordnær e-post. Vi har ut over dette ingen kommentarer til forslaget om hjemmelsbestemmelser for å regulere disse forholdene i forskrift. Vi har heller ingen innendinger mot forslaget om å hjemle utlevering av kontaktinformasjon/reservasjoner mellom forvaltningsorganene.

Med vennlig hilsen

for FNO
Gunnar Harstad
fagdirektør