Dekning av rettskostnader etter nemndsuttalelser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Dekning av rettskostnader etter nemndsuttalelser

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 14.09.2012

Også sendt elektronisk til:
postmottak@fin.dep.no
Vår ref.: 12-701 BKA/TS/CT
Deres ref.: 12/112 MAO

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets høringsbrev av 29.06.12 vedrørende dekning av rettskostnader etter nemndsuttalelser.

FNOs hovedsynspunkter kan sammenfattes i følgende punkter:

- FNO finner ut fra en samlet vurdering å kunne støtte innføringen av en rett for forbruker til å få dekket sine rettskostnader for første instans i de tilfeller hvor nemndsuttalelser ikke etterleves av finansforetak, og i høyere instanser dersom institusjonen skulle anke.

- FNO slutter seg til at ny hjemmel inntas i ny finansforetakslov § 13-21 annet ledd.

- FNO mener at forslaget om å dekke rettskostnader må begrenses til en dekning av nødvendige og rimelige rettskostnader som påløper til overprøving av det tvistetema som har vært behandlet av Finansklagenemnda. Dette må fremgå av lovbestemmelsen.

1. FNOs vurdering av forslaget

Finansdepartementet ber i høringsbrevet om høringsinstansenes syn på et konkret utkast til lovbestemmelse som innebærer at finansforetak som ikke etterlever nemndsuttalelser i forbrukerens favør, må dekke forbrukerens kostnader knyttet til behandlingen av saken i første instans, og i høyere instanser dersom institusjonen skulle anke.

FNO finner ut fra en samlet vurdering å kunne støtte innføringen av en rett for forbruker til å få dekket sine rettskostnader for første instans i de tilfeller hvor nemndsuttalelser ikke etterleves av finansforetak, og i høyere instanser dersom institusjonen skulle anke. FNO mener imidlertid at det er nødvendig med en nærmere presisering og avgrensning av en slik rett, jf. punkt 2 nedenfor.

I vår vurdering har vi bl.a. lagt vekt på at forbrukerens mulighet til å få fritak for sakskostnader etter den alminnelige regelen om sakskostnader i tvisteloven § 20-2 tredje ledd ved ikke-etterlevelse fra et finansforetak, vil kunne være vanskelig å se for den alminnelige forbruker.

FNO slutter seg videre til departementets syn om at det er hensiktsmessig å innta den nye hjemmelen i den nye finansforetakslov § 13-21 annet ledd.

2. Forslag til hjemmel/ behov for å utfylle hovedregelen

FNO er av det syn at det er viktig at det utarbeides et presist og detaljert regelverk for dekning av rettskostnader etter nemndsuttalelser. Vi legger til grunn at regelverket kun skal gjelde for de sakene som kan behandles i nemnda, jf. vedtektene § 1-2 Formål og virksomhet, noe som også synes forutsatt i ny finansforetakslov § 13-21 første ledd.

Av ordlyden i utkast til bestemmelse følger det at det kun er saksomkostninger ved etterfølgende domstolsbehandling av det "rettslige temaet som var gjenstand for nemndbehandlingen" som skal dekkes. FNO mener det bør fremgå av forskrift og/eller av forarbeidene til § 13-21 annet ledd at dette innebærer at finansinstitusjonen ikke kan bli pålagt å dekke forbrukerens sakskostnader for tingretten etter den foreslåtte bestemmelsen for de tilfelle at forbrukeren endrer krav, faktiske eller rettslige anførsler for kravet og/eller vil føre nye bevis. I slike tilfelle må saksomkostningsspørsmålet etter FNOs syn eventuelt vurderes av tingretten etter de alminnelige bestemmelsene om sakskostnader i tvisteloven.

FNO vil også bemerke at det må settes en grense for hvilke saksomkostninger som kan kreves dekket. Etter vår vurdering bør det klart og tydelig fremgå av den nye bestemmelsen at det kun er rimelige og nødvendige omkostninger sett hen til sakens omfang, som kan kreves dekket. Det vil her være naturlig å se hen til hva som kan kreves dekket etter tvistelovens bestemmelser om saksomkostninger. Ved uenighet mellom forbruker og finansinstitusjon om omfanget, bør finansforetaket dessuten kunne be retten om å fastsette prosessfullmektigens godtgjøring, jf. tvisteloven § 3-8.

FNO vil avslutningsvis nevne at det fremgår av ordlyden at bestemmelsen skal gjelde "finansforetak". FNO vil anta at departementet har ment å omfatte alle foretak som i henhold til Finansklagenemndas vedtekter kan bli innklaget for Finansklagenemnda, herunder også de verdipapirforetak/verdipapirfond som i dag er tilsluttet nemnda. Av utkastet til finansforetaksloven § 1-1 tredje ledd følger det at loven ikke gjelder for bl.a. verdipapirforetak med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov. Etter vårt syn bør det derfor fremgå av § 13-21 annet ledd at den gjelder for alle foretak som etter vedtektene kan innklages til Finansklagenemnda, og ikke kun for de foretakene som er definert som finansforetak i finansforetakloven § 1-4. FNO er videre av det syn – som også påpekt i kommentar til § 13-21 i vedlegg til vår høringsuttalelse til Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning (NOU 2011:8) – at det innklagede foretak, dersom det ikke er medlem og således ikke er med på å finansiere nemnda, ikke må påføre nemnda kostnader, men dekke disse selv. Vi forutsetter at dette avklares i det videre arbeidet med ny finansforetakslov.

FNO legger til grunn at vi vil motta utkast til forskrift på alminnelig høring.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Trond Søyland
seksjonsdirektør

                                        Charlotte Tvedt
                                        juridisk seniorrådgiver