Rapport fra arbeidsgruppe om regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rapport fra arbeidsgruppe om regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO  

Dato: 16.03.2012

Vår ref.: 11-885 BKA/HH
Deres ref.: 10/2389 ReE

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 16.11.2011 hvor det var vedlagt høringsnotat om problemstillinger knyttet til regnskapsføring av ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor som ble innført fra 2011.

Det fremgår av rapporten som er på høring at dersom man mangler informasjon om totalforpliktelsen i den nye AFP-ordningen, eller at forpliktelsen for det enkelte foretak ikke kan allokeres konsekvent og pålitelig til enkeltforetaket, skal ordningen regnskapsføres som om den var en innskuddsbasert pensjonsordning og informasjon om forholdet skal fremgå i noter til regnskapet.

FNO registrerer og er enig i at det inntil videre ikke vil være aktuelt å regnskapsføre ny AFP-ordning som en ytelsesordning i arbeidsgiverforetakenes regnskap. Da det foreløpig ikke ser ut til å finnes tilstrekkelig informasjon tilgjengelig for måling og allokering av forpliktelsene i ordningen. Dersom det likevel skulle bli aktuelt å kreve balanseføring av ny AFP mener FNO det er viktig at alle aspekter ved ordningen grundig konsekvensvurderes.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Arne Hyttnes
adm. dir