Lovfestet forbrukeransvar for Finanstilsynet (eventuell endring av finanstilsynsloven)

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lovfestet forbrukeransvar for Finanstilsynet (eventuell endring av finanstilsynsloven)

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
Dato: 29.05.2012


Vår ref.: 12-305 BKA/TS/CT
Deres ref.: 11/5277ReE 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets høringsbrev av 27.3.2012 vedrørende lovfestet forbrukeransvar for Finanstilsynet med svarfrist 1.6.2012.

Departementet foreslår å lovfeste et ansvar for Finanstilsynet om å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter i finansmarkedene. Endringen foreslås gjennomført ved tilføyelse av ordlyden ”se til at institusjonene under tilsyn i sin virksomhet hensyntar forbrukernes interesser og rettigheter” i finanstilsynsloven § 3 første ledd.  

FNO finner ikke grunn til å gå i mot en slik lovregulering, ettersom vi har registrert at det gjennom noen år har vært en utvikling i retning av at tilsynet i større grad har lagt vekt på forbrukerhensyn i strategier og praksis. Dette standpunktet har FNO også gitt uttrykk for i pkt. 3.8 i vår høringsuttalelse av 3.5.2011 til Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011:1). FNO vil også understreke at vi deler departementets syn om at finansmarkedet må fungere godt for forbruker.

FNO mener imidlertid prinsipielt, i likhet med det Finanstilsynet fremholder i sitt brev av 23.11.11, at tilsynets ansvar for investor- og forbrukerbeskyttelse burde sees i en bredere sammenheng og da samtidig med en generell gjennomgang av tilsynets mandat eller av tilsynsloven.

Dersom departementet likevel velger å endre finanstilsynsloven § 3 på det nåværende tidspunkt, mener FNO at det er uheldig at forslaget begrenser seg til å spesifisere at Finanstilsynet skal se til at institusjonene i sin virksomhet hensyntar ”forbrukernes interesser og rettigheter”. 

FNO mener at tilsynets hovedfokus må være på de soliditetsmessige hensyn samt på å oppnå velfungerende markeder hvor også tilsynsenhetenes interesser ivaretas. Etter vår vurdering bør dette også fremkomme av bestemmelsen i finanstilsynsloven § 3, - et syn vi deler med Finanstilsynet, jf. tilsynets forslag til endring av § 3. FNO mener imidlertid at det i tillegg bør fremgå av bestemmelsen at også andre hensyn vil kunne vektlegges. En eventuell endring bør således etter vårt syn resultere i en formålsangivelse hvor flere av tilsynets hovedformål for virksomheten listes opp, for eksempel hensynet til finansiell stabilitet, velfungerende markeder, forbrukerinteressene og hensynet til tilsynsenhetene. En slik regel vil tydeliggjøre at Finanstilsynets tilsyn med institusjonene er fundert på avveininger av flere relevante hensyn. Vi peker også på at forbrukerhensyn i stor grad både direkte og indirekte allerede er ivaretatt av Finanstilsynet, jf. den opplisting tilsynet har foretatt av sitt arbeid med forbrukerspørsmål i ovennevnte brev, og av andre organer, for eksempel Forbrukerombudet. Den foreslåtte lovendringen synes til dels også å være unødvendig da departementet selv legger til grunn i høringsbrevet at den ”ikke vil innebære noen realitetsendring av betydning”.  FNO er også av det syn at en ensidig spesifisering av forbrukerhensyn vil kunne gi inntrykk av at forbrukerinteresser skal prioriteres høyere enn andre hensyn. Det vil videre kunne resultere i at andre viktige hensyn, for eksempel hensynet til finansiell stabilitet, utilsiktet vil kunne tillegges mindre vekt enn det som burde vært tilfellet.

Departementet fremholder at det ikke er ønskelig å endre Finanstilsynets mandat ytterligere enn det som er foreslått i denne omgang, og det vises i denne sammenheng bl.a. til at arbeidsgruppen for makroovervåkning har foreslått en ny formålsbestemmelse i finansforetakloven § 1-1 som angir klart at viktig formål med loven er å utvikle rettslig bindende makrotiltak ut fra hensynet til finansiell stabilitet. FNO vil på dette punkt vise til at det for det første vil kunne ta tid før finansforetaksloven trer i kraft, og for det annet vil en utvidet formålsangivelse i finanstilsynsloven § 3 også kunne få betydning for tilsynets vurderinger etter andre regler enn de som eventuelt må fastsettes i finansforetaksloven. Vi kan ikke se at det vil være problematisk at det fremkommer av både tilsynsloven og finansforetaksloven av hensynet til finansiell stabilitet skal ivaretas. 


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Jan Digranes
direktør

Charlotte Tvedt
juridisk seniorrådgiver