Gjennomføring av direktiv 2009/49/EF i norsk rett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjennomføring av direktiv 2009/49/EF i norsk rett

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
Dato: 14.03.2012

Vår ref.: 12-90 BKA/HH
Deres ref.: 11/3757 EyH

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 23.01.12 hvor det var vedlagt et høringsnotat av 03.10.11 utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til endringer i regnskapsloven som følge av gjennomføringen av direktiv 2009/49/EF i norsk rett.

Direktiv 2009/49/EF endrer konsernregnskapsdirektivet (83/349/EF) slik at foretak unntas fra plikten til å utarbeide konsernregnskap dersom det bare har datterforetak med uvesentlig betydning. På denne bakgrunn foreslås det i høringsnotatet å innta et nytt femte ledd i regnskapsloven § 3-2, hvor morselskap som kun har datterselskap som både hver for seg og samlet er av uvesentlig betydning, kan unnlate å utarbeide konsernregnskap.

FNO har ingen merknader til forslaget.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Erik Johansen
seksjonsdirektør   

                                                   Herborg Horvei
                                                   fagsjef