Forslag om å innføre pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om å innføre pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret


Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 28.02.2012
Vår ref.: 12-70 BKA/HH
Deres ref.: 10/4482 EyH
    

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 18.01.12 hvor det foreslås å innføre pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret fra og med innsendelsesåret 2013, det vil si for regnskapsåret 2012 der det ikke er avvikende regnskapsår.

FNO støtter forslaget dersom det med elektronisk innsending av årsregnskap mv. menes at årsregnskapet kan sendes inn som et filvedlegg, for eksempel som en pdf-fil. Innføring av et krav om å legge inn regnskapstallene manuelt i et eget skjema som skal sendes inn via nettportalen Altinn støtter vi imidlertid ikke. Et slikt pålegg vil innebære en merbelastning for de innsendingspliktige. Vi vil også bemerke at skjemaene som i dag benyttes av finansinstitusjoner som velger å sende inn årsregnskap via Altinn bygger på årsregnskapsforskriftenes oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse og følgelig ikke alltid vil være sammenfallende med regnskapet som blir offentliggjort.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

Erik Johansen
seksjonsdirektør                                  Herborg Horvei
                                                            fagsjef